Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Ucraína e os prezos da enerxía, foco da Declaración de Versalles

Ucraína e os prezos da enerxía, foco da Declaración de Versalles

21/03/2022 | ,

— Tras a reunión informal do Consello Europeo, os líderes da UE asinaron a Declaración de Versalles, destinada a reforzar as capacidades en defensa, reducir a dependencia enerxética e consolidar unha base económica máis sólida para a UE

— En materia de defensa, apostaron por aumentar a coordinación entre os exércitos e as capacidades dos Estados membros, incrementar a colaboración en iniciativas conxuntas de defensa e aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles do Fondo Europeo de Apoio á Paz

— Para reducir a dependencia enerxética e dar resposta á situación en Ucraína, acordaron reducir as importacións de gas, petróleo e carbón rusos. En consecuencia, priorizarase o desenvolvemento de enerxías renovables e do hidróxeno, a diversificación das subministracións mediante o uso de gas natural  licuado e biogás, e as operacións de reabastecemento coordinadas entre os Estados membros para garantir o almacenamento de gas na Unión

— No referente á parte económica, deséxase mellorar o mercado único, reducindo a dependencia estratéxica en sectores críticos como as materias primas, os semicondutores, os alimentos, a saúde e a dixitalización. Todo iso enfocado a ser máis independentes e reducir as importacións nestes sectores. En paralelo, tamén se mencionou a necesidade de profundar na Unión dos mercados de capitais e na Unión bancaria

 
 
Bruxelas, a 21 de marzo de 2022. Os xefes de Estado e de Goberno europeos, a instancia da Presidencia francesa, reuníronse de maneira informal en Versalles, co ánimo de abordar principalmente  a agresión de Rusia contra Ucraína.
 
Como resultado, os 27 dirixentes europeos asinaron a Declaración de Versalles, un documento conxunto que ten por obxecto incrementar a soberanía europea a través de tres dimensións clave: o reforzo das capacidades de defensa, a redución da dependencia estratéxica e a consolidación dunha base económica máis sólida para a UE.
 
 

1-  A RESPOSTA DA UE Á AGRESIÓN DE RUSIA CONTRA UCRAÍNA 

Os líderes do Consello Europeo declararon que a invasión de Ucraína trátase dunha agresión militar non provocada e inxustificada que viola o Dereito internacional e menoscaba a seguridade e estabilidade europea e mundial. Ademais, púxose de manifesto que toda a responsabilidade desta agresión recae sobre Rusia e o seu cómplice Bielorrusia, que deberán render contas, especialmente no relativo aos ataques contra a poboación civil.
 
En paralelo, acolleuse con satisfacción a decisión do fiscal da Corte Penal Internacional de abrir unha investigación a Rusia para analizar os posibles crimes de guerra e de lesa humanidade cometidos en Ucraína. Ademais, os dirixentes europeos solicitaron que se garanta inmediatamente a seguridade e a protección das instalacións nucleares de Ucraína, coa asistencia do Organismo Internacional de Enerxía Atómica.
 
Así mesmo, a Declaración de Versalles esixe a Rusia que poña fin ás súas accións militares, retire todas as forzas e equipos militares da totalidade do territorio de Ucraína, de maneira inmediata e incondicional, e respecte plenamente a integridade territorial, a soberanía e a independencia de Ucraína dentro das súas fronteiras recoñecidas internacionalmente. De non ser así, a UE estará disposta a aumentar aínda máis a presión sobre Rusia e Bielorrusia, impoñendo novas sancións económicas, se o estima necesario.
 
 

O apoio ao pobo ucraíno 

Os líderes europeos confirmaron que a UE e os Estados membros seguirán proporcionando apoio político, financeiro, material e humanitario de forma coordinada a Ucraína e que tamén apoiarán a reconstrución dunha Ucraína democrática, unha vez cese a agresión rusa.
 
Así mesmo, os Estados membros ofreceron protección temporal a todos os refuxiados de guerra procedentes de Ucraína, comprometéndose a proporcionar axuda tanto a estes como aos países que os acollen, e solicitaron que se liberen fondos dispoñibles, mediante a rápida adopción da proposta sobre a Acción de Cohesión para os Refuxiados en Europa (CARE, polas súas siglas en inglés) e a través do Fondo REACT-UE.
 
Ademais, pediron a Rusia que cumpra plenamente as súas obrigacións en virtude do Dereito internacional humanitario, garantindo un acceso humanitario seguro e sen obstáculos ás vítimas e ás persoas desprazadas dentro de Ucraína e permitindo un paso seguro aos civís que desexan abandonar o país. 
 
  

Relacións UE-Ucraína 

A este respecto, os dirixentes europeos recoñeceron as aspiracións europeas e a opción europea de Ucraína, tal como se recolle no Acordo de Asociación UE-Ucraína, que entrou en vigor o 1 de setembro de 2017.
 
Neste contexto, o 28 de febreiro de 2022, o presidente de Ucraína presentou a súa solicitude de adhesión á Unión Europea. Como consecuencia, solicitouse á Comisión Europea que presente o seu ditame sobre esta solicitude de conformidade coas disposicións pertinentes dos Tratados. Con todo, á espera de que a Comisión emita este ditame, os Estados membros comprometéronse a seguir estreitando os vínculos e profundando a asociación con Ucraína, ao subliñar claramente na Declaración que “Ucraína pertence á familia europea”.
 
Así mesmo, se solicitou á Comisión que presente os seus ditames sobre as solicitudes de adhesión da República de Moldavia e Xeorxia.
 
 

2-  AS TRES DIMENSIÓNS CLAVE DA DECLARACIÓN  

 

O reforzo das capacidades de defensa  

Sobre as bases das Conclusións do Consello Europeo de 16 decembro de 2021, os dirixentes da UE reiteraron o compromiso de responsabilizarse en maior medida da súa propia seguridade, seguir unha liña de acción estratéxica no ámbito da defensa e aumentar a súa capacidade para actuar de maneira autónoma.
 
Para iso, destacaron que é fundamental manter unha estreita coordinación en materia de seguridade e defensa con socios e aliados, en particular, a cooperación UE-OTAN, no pleno respecto dos principios de inclusividade, reciprocidade e autonomía decisoria establecidos nos Tratados.
 
Tamén acordaron que investirán de maneira decidida en capacidades de defensa e tecnoloxías innovadoras destinadas a aumentar substancialmente o gasto en defensa, crear novos incentivos para os investimentos colaborativos en proxectos conxuntos e a adquisición conxunta de capacidades de defensa, investir en elementos de apoio estratéxicos (como a ciberseguridade e a conectividade espacial), fomentar as sinerxías entre a investigación e a innovación civís, de defensa e espaciais, e investir en tecnoloxías críticas e emerxentes, así como en innovación para a seguridade e a defensa.
 
En paralelo, os xefes de Estado e de Goberno europeos afirmaron a necesidade de protexerse mellor dos retos de rápida aparición como as guerras híbridas ou a desinformación. Para iso, reforzarán a ciberresiliencia, as infraestruturas críticas, a dimensión de seguridade e defensa das industrias espaciais e acelerarán a mobilidade militar na UE. Neste contexto, encargóuselle á Comisión, en coordinación coa Axencia Europea de Defensa, presentar unha análise dos déficits de investimento en materia de defensa (como moi tarde a mediados de maio) e propoñer calquera iniciativa necesaria para reforzar a base industrial e tecnolóxica da defensa europea.
 
Adicionalmente, os líderes da UE confirmaron que seguirán apoiando aos seus socios internacionais a través dos instrumentos de política exterior dispoñibles, o que inclúe facer un maior uso do Fondo Europeo de Apoio á Paz e do Compás Estratéxico.
 

Redución da dependencia enerxética  

Como consecuencia da actual situación en Ucraína, os dirixentes europeos acordaron eliminar gradualmente a dependencia das importacións de gas, petróleo e carbón rusos. Con todo, para poder garantir a seguridade do abastecemento enerxético na UE e a consecución do obxectivo de neutralidade climática en 2050, débese realizar unha reavaliación exhaustiva do funcionamento do sistema enerxético europeo.
 
Por iso, os líderes da UE comprometéronse a acelerar a redución da dependencia xeral dos combustibles fósiles (tendo en consideración as circunstancias nacionais), diversificar o abastecemento (especialmente mediante o uso de gas natural licuado e o desenvolvemento do  biogás), profundar no desenvolvemento dun mercado do hidróxeno, acelerar o desenvolvemento das enerxías renovables, mellorar a interconexión das redes europeas de gas e electricidade, mellorar a eficiencia enerxética e reforzar a planificación de continxencia da UE para a seguridade do abastecemento.
 
Este último punto dará lugar a unha proposta lexislativa, como moi tarde en abril, para  garantir un nivel de almacenamento anual adecuado, que esixirá que as infraestruturas de almacenamento existentes na UE atópense polo menos nun 90% da súa capacidade como moi tarde o 1 de outubro de cada ano.
 
Así mesmo, os dirixentes europeos solicitaron á Comisión que: 
 
  • Propoña, como moi tarde a finais de maio, un plan RePowerEU para que a UE deixe de depender dos combustibles fósiles rusos. A este respecto, os dirixentes declararon que seguirán traballando para garantir niveis suficientes de almacenamento de gas e operacións de reabastecemento coordinadas, optimizar o funcionamento do mercado da electricidade, canalizar o investimento en sistemas enerxéticos e mellorar a conectividade coa veciñanza inmediata.
  • Presente, como moi tarde a finais de marzo de 2022, un plan para garantir a seguridade da subministración e uns prezos da enerxía alcanzables.

Adicionalmente, os xefes de Estado e de Goberno comprometéronse a estudar opcións concretas para tratar as repercusións do aumento dos prezos da enerxía nos cidadáns e as empresas (especialmente para os cidadáns vulnerables e as pemes) na próxima reunión do Consello Europeo, que se celebrará os días 24 e 25 de marzo de 2022.

 

Desenvolvemento dunha base económica sólida 

Co obxectivo de fortalecer o mercado interior, os líderes europeos queren consolidar unha base económica máis resiliente e competitiva, mellor adaptada ás transicións ecolóxica e dixital.
 
Neste contexto, declararon a importancia de reducir a dependencia estratéxica en sectores críticos como as materias primas fundamentais (a través de asociacións estratéxicas e a economía circular), os semiconductores (coa nova Lei Europea do Chip), a sanidade (ao  través do traballo da HERA), o ámbito dixital (coa Lei de Datos, a Lei de Servizos Dixitais, a Lei de Mercados Dixitais e a Lei de Intelixencia Artificial) e o sector da alimentación. En canto a este último sector crítico, os líderes europeos convidaron á Comisión a que presente opcións para abordar o aumento dos prezos dos alimentos e a cuestión da seguridade alimentaria mundial canto antes.
 
Por conseguinte, é fundamental fomentar as iniciativas industriais, en particular, mediante os Proxectos Importantes de Interese Común Europeo (IPCEI) e as alianzas industriaisapostar por unha política comercial firme e reforzar as capacidades de investigación e innovación da UE.
 
En paralelo, para lograr o desenvolvemento dunha base económica sólida, subliñouse a necesidade de atraer o investimento privado. Neste sentido, a Declaración de Versalles céntrase en reformar drasticamente os procedementos de autorización de proxectos de investimento na UE e deseñar un marco regulador sinxelo e previsible, especialmente para as pemes.
 
Por último, os líderes europeos destacaron a necesidade de crear mercados financeiros europeos máis integrados, atractivos e competitivos, en particular, mediante o desenvolvemento da Unión dos mercados de capitais e a culminación da Unión bancaria, e consolidar reformas para mellorar a competitividade, fomentar a creación de emprego, investir en obxectivos ambientais e dixitais, e desenvolver o potencial de crecemento na UE.
 
A este respecto, as políticas orzamentarias nacionais deberán ter en conta as necesidades globais de investimento e reflectir a nova situación xeopolítica. Para iso, aplicaranse políticas orzamentarias saneadas que aseguren a sustentabilidade da débeda de cada Estado membro, entre outras cousas incentivando os investimentos que propicien o crecemento e que resulten esenciais para alcanzar os obxectivos ambientais e dixitais da UE.
 
 
 
Máis información 
 
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data