Quen somos?

Portada » Fundación » Quen somos?

Fundación Galicia Europa: achegando Europa e Galicia

A Fundación Galicia Europa (FGE) nace en 1988 coa misión de manter unha oficina galega en Bruxelas e promover o achegamento entre Galicia e Europa. Vinculada á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia, conta con dúas oficinas, unha en Santiago de Compostela e outra en Bruxelas.

Desde 2010, a FGE forma parte do sector público autonómico de Galicia como ente instrumental, e, en 2015, o Decreto de Acción Exterior de Galicia recoñece o seu mandato “para exercer a representación autonómica galega ante as institucións e órganos da Unión Europea seguindo as directrices do Goberno autonómico e respectando os principios de unidade de acción exterior do Estado”, un recoñecemento que se mantén na Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia.

En 2018, a primeira Estratexia de Acción Exterior de Galicia destaca que a FGE “é a punta de lanza da participación galega nos asuntos europeos” e que, desde a súa orixe ,”reforzou a presenza de Galicia en Europa mediante unha participación activa e eficaz en todos aqueles foros e organismos nos que podía facer oír a súa voz”. Así mesmo, subliña como a través da súa oficina en Bruxelas, “Galicia desenvolve accións propias dun lobby para defender os intereses da sociedade galega e dos seus principais sectores produtivos”.

Fundación Galicia Europa
Velaquí os catro ámbitos de actuación da FGE:
Defensa dos intereses de Galicia ante a UE
A defensa dos intereses rexionais perante as institucións europeas necesita dunha sólida representación na capital europea a través da cal se traballe para que a toma de decisións a nivel comunitario se leve a cabo cun maior coñecemento da realidade e os intereses galegos, considerando as necesarias contribucións do sector público e privado galego.

Este labor é desempeñado principalmente póla oficina en Bruxelas da Fundación Galicia Europa a través das seguintes actividades:

 • Seguimento das políticas comunitarias, co fin de informar nunha fase temperá do procedemento de decisión á Xunta de Galicia e ao resto de actores interesados da normativa e recomendacións adoptadas a nivel comunitario que lles incumban.
 • Apoio á participación da C.A de Galicia nas institucións e órganos comunitarios, que se materializa no apoio aos membros galegos do Comité das Rexións dende a súa creación en 1994, asistencia á participación galega nos comités consultivos da Comisión Europea dende a admisión da participación autonómica en 1997, e no Consello da UE dende o acordo de 2005 asinado co Estado español para a participación das CCAA en catro das súas formacións. O apoio prestado pola oficina da FGE en Bruxelas concrétase no asesoramento técnico e loxístico aos participantes galegos nestes foros, así como en facer un seguimento do sistema de participación para asegurar o seu bo funcionamento.
 • Organización de visitas de responsables políticos e técnicos a Bruxelas, deseñando, organizando e acompañándoos nas súas axendas de forma que a visita resulte o máis proveitosa posible.
  Organización de foros de discusión en Bruxelas, onde se resaltan os intereses de Galicia, como é o caso do seminario organizado en febreiro de 2011 sobre a reforma da Política Pesqueira Común ou o celebrado en outubro do 2011 no marco dos Open Days sobre o futuro das rexións que saen por primeira vez do Obxectivo Converxencia.
 • Elaboración e posta en marcha de estratexias para defender os intereses galegos nos debates de maior incidencia para Galicia como é o caso das reformas da política rexional e da política común de pesca.
  Así mesmo, a través da labor da FGE, Galicia lidera o consorcio CROWC de Rexións Converxencia camiño da Cohesión (Convergence Regions on the way to Cohesion), que se constitúe como una estrutura común ou rede de rexións que teñen en común o feito de que todas superarán a condición de rexións obxectivo converxencia para o próximo período financeiro. En concreto, a CROWC pertencen, xunto con Galicia, as rexións de Cornwall, Andalucía, Castilla-La Mancha, Central Bohemia Region, Saxony, Nova Gorica.
  O obxectivo principal é que estas rexións poidan transmitir as súas posturas en todos os foros de debate sobre o futuro da política rexional e estar presentes nas próximas fases do debate que conducirá á adopción do novo marco lexislativo para así lograr una rede de seguridade para estas rexións.
 • Promoción da presenza galega en foros de discusión e difusión de boas prácticas. Bruxelas, como centro de decisións a nivel comunitario, acolle numerosas conferencias e seminarios para debater sobre os expedientes pendentes de aprobación, ademais de acoller innumerables mostras de boas prácticas para o intercambio de experiencias dentro da UE. A FGE trata de mobilizar a expertos para achegar a estes foros unha perspectiva galega así como traer exemplos de boas prácticas en Galicia para amosar ao resto de Europa.
 • Organización de diferentes actividades culturais en Bruxelas e en outras partes de Europa co fin de dar a coñecer a cultura e a identidade galegas. Unha destas actividades coincide sempre coa celebración do Día das Letras Galegas no mes de maio. Colabórase con distintas entidades que tamén promoven a cultura galega como o Centro Galego de Bruxelas ou o Instituto Cervantes.
Promoción da participación galega en proxectos europeos
Co fin de potenciar a competitividade do sector público e privado galego e preparar a sociedade galega en xeral de cara a redución dos fondos europeos a partir de 2013, a Fundación Galicia Europa, a traves das súas dúas oficinas en Santiago e en Bruxelas, promove a participación de entidades galegas (con especial atención ás pemes) en proxectos europeos desenvolvendo as seguintes actividades:

 • Prestación de asesoramento técnico sobre as posibilidades de financiamento comunitario dos proxectos e o enfoque da proposta, de xeito que teña maiores posibilidades de éxito.
  Procura de socios a escala europea.
 • Organización de reunións con representantes das institucións comunitarias para dispor de mellor información á hora de preparar unha proposta ou executar un proxecto.
 • Participación da FGE no consorcio promotor do proxecto naqueles proxectos que sexan de interese para a consecución dos obxectivos da propia Fundación.
 • Utilización da sala de reunións e conferencias da FGE en Bruxelas para reunións das entidades galegas cos seus socios europeos e/ou para organizar actos de difusión de resultados dos proxectos (requisito indispensable na meirande parte deles).
 • Organización de cursos de elaboración e xestión de proxectos europeos en Galicia.

Nos últimos anos, diversas entidades públicas e privadas teñen recibido o apoio da FGE, ben sexa na fase preliminar dos proxectos (busca de fontes de financiamento e de socios) ou na súa execución. A mesma Fundación Galicia Europa ten participado en diferentes proxectos europeos relacionados principalmente co ámbito da xuventude, co fin de promover entre os máis novos o coñecemento e participación na Unión Europea. Tal é o caso de EcoInnova, Mobilitas, Participa ou Yang.

Máis información no apartado Financiamento comunitario.

Información sobre a Unión Europea en Galicia
A información é un dos eixos centrais do labor da FGE, posto que é requisito indispensable para poder defender os intereses galegos na toma de decisións a nivel comunitario e para permitir a entidades galegas participar en programas de financiamento da UE. A presenza na capital comunitaria e a proximidade coas institucións europeas ten orixinado que esta actividade se realice principalmente dende a oficina de Bruxelas.

Dende 2007, a información canalízase a través deste portal web, no que se recollen novas da UE, novas da FGE e un resumo diario de prensa galega e internacional. Un boletín electrónico envíase, ademais, cada 15 días aos máis de 1.300 subscritores coas últimas noticias, convocatorias e procuras de socios para proxectos europeos publicadas no portal.

No tocante ao tipo de destinatarios desta información, a Fundación atende desde os seus inicios ás consultas de toda a sociedade galega, prestando especial atención ás dos membros do seu padroado.

Outra das principais ferramentas para a información sobre a UE en Galicia é a publicación de distintas obras sobre temas comunitarios en lingua galega, labor que se leva a cabo dende a oficina de Santiago. A FGE ten editado varias coleccións: “Encontros Galicia-CEE”, “Monografías” como Europa na práctica. Guía para cidadáns e empresas de Galicia, “Normativa Comunitaria”, que recolle todos os tratados da Comunidade Europea en lingua galega e “Textos básicos da UE” na que se recollen algúns de especial importancia como diversos Libros Blancos da Comisión Europea. Entre os últimos libros publicados no 2010, atópase unha edición en galego do Tratado de Lisboa, comentada por diversos especialistas do eido académico.

Formación e sensibilización sobre Europa en Galicia
Máis de 420 persoas téñense beneficiado dalgunhas das modalidades de bolsas de formación concedidas pola FGE, sexa para a realización de prácticas nas súas oficinas de Santiago e Bruxelas, de estadías dunha semana de duración na oficina de Bruxelas para empregados das entidades membros do Padroado, de cursos de postgrado sobre a UE ou de prácticas nas institucións comunitarias.

Dende a oficina de Santiago impúlsase a organización de cursos, xornadas e seminarios relacionados coa Unión Europea, para o cal se colabora con diversas entidades galegas (universidades, deputacións, Xunta de Galicia, Instituto de Estudos Políticos e Sociais…) e, en moitos casos, se procuran expertos e relatores do eido comunitario. A elaboración de proxectos europeos, a reflexión sobre o proceso de construción europea ou a información europea en Galicia son algúns dos temas abordados nos últimos actos deste tipo promovidos pola FGE.

O Día de Europa constitúe unha data clave para a realización de actividades en Galicia de sensibilización dos temas europeos. Con este motivo, nos últimos anos a oficina da FGE en Santiago ten organizado un concurso de fotografía para mozos, un concurso de pintura para nenos, unha exposición sobre a relación entre a Xeración Nós e Europa e un debate sobre o futuro de Europa, entre outros.

Por outro lado, a visita de grupos galegos de estudantes, asociacións ou diversos colectivos a Bruxelas para coñecer as institucións comunitarias é bastante frecuente. A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas préstalles asesoramento para a organización da axenda e acolle a estes grupos na súa oficina para explicarlles de primeira man o papel de Galicia no entramado comunitario.

Padroado

O padroado é órgano de representación, goberno e administración da Fundación Galicia Europa e está composto por representantes das entidades membros que o compoñen.

Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela

Presidente da Xunta de Galicia

Vicepresidente

Diego Calvo Pouso

Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia

Secretaria

Marta Viñas Hylass-Bernoud

Asesora xurídica – Vicepresidencia segunda e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia

Director

Jesús Mª Gamallo Aller

Director xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia

Vogais

Miguel Corgos López-Prado

Conselleiro de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia

Francisco José Conde López

Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia

José González Vázquez

Conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Mar da Xunta de Galicia

David Regades Fernández

Delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo

D. Miguel Angel Escotet Álvarez

Director de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de ABANCA

Valentín González Formoso

Presidente da Deputación de A Coruña

José Tomé Roca

Presidente da Deputación de Lugo

Patricia Argerey Vilar

Directora da Axencia Galega de Innovación

Entidades membros fundadoras

Xunta de GaliciaAbanca

Entidades membros adheridas

Zona Franca VigoDeputación de A CoruñaDeputación LugoGain