Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Economía e finanzas » Orzamento da UE: a Comisión propón reforzar o orzamento da UE a longo prazo para afrontar os retos máis urxentes, xunto cun paquete axustado para a próxima xeración de recursos propios

Orzamento da UE: a Comisión propón reforzar o orzamento da UE a longo prazo para afrontar os retos máis urxentes, xunto cun paquete axustado para a próxima xeración de recursos propios

26/06/2023 | , , , , ,

— A proposta da Comisión pide 50 000€ millóns de euros adicionais para a reconstrución de Ucrania

— A revisión do MFP inclúe un novidoso instrumento estatístico para reforzar a obtención de recursos propios

Bruxelas, 26 de xuño de 2023. Desde a adopción do actual marco financeiro plurianual (MFP) en 2020, a Unión Europea (UE) vén afrontando unha serie de retos inesperados e sen precedentes. Despois dunha das crises económicas globais máis profundas en máis dun século, a brutal invasión rusa de Ucraína tivo enormes consecuencias humanitarias, económicas e orzamentarias.

Tras a pandemia a migración repuntou, o que pon a proba as capacidades de recepción e integración dos Estados membros. Con arranxo ao Novo Pacto sobre Migración e Asilo, a Unión e os Estados membros asumirán novas responsabilidades, que entrañan custos adicionais.

A forte aceleración da inflación e os tipos de interese repercutiron no orzamento da Unión debido, entre outras cousas, á forte subida dos custos de financiamento de NextGenerationEU.

As propostas de hoxe buscan facilitar reforzos específicos para un número limitado de prioridades e velar por que o orzamento europeo poida seguir alcanzando os seus obxectivos máis esenciais. Os seus principais elementos son:

 • Un mecanismo para Ucraína, baseado en subvencións, préstamos e garantías, cunha capacidade total de 50 000 millóns de euros no período 2024-2027 para atender ás necesidades inmediatas, a recuperación e a modernización de Ucraína no seu camiño cara á UE.
 • Un reforzo do orzamento da UE para abordar as dimensións internas e externas da migración, así como as necesidades derivadas das consecuencias mundiais da guerra de agresión de Rusia en Ucraína, e para fortalecer as asociacións con terceiros países crave con 15 000 millóns de euros.
 • Un mecanismo eficiente para facer fronte ao aumento dos custos de financiamento de NextGenerationEU debido á subida sen precedentes dos tipos de interese.
 • Un novo «Instrumento EURI» especial cubrirá exclusivamente os custos que se suman ás previsións iniciais de 2020. Nesta liña, tamén se realizará un axuste do paquete de recursos propios, protagonizado por un recurso estatístico e temporal baseado nos beneicios das empresas.

Ademais, axustarase a capacidade administrativa da UE para atender ás novas tarefas decididas polos colexisladores desde 2020 e cumprir as obrigacións contractuais axustadas á inflación

A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarou: «O noso orzamento é unha ferramenta política clave para responder aos enormes desafíos aos que xuntos nos enfrontamos. Pero as presións son cada vez maiores. É por isto que propoñemos un aumento específico do gasto da UE para achegar unha axuda financeira estable a Ucraína, para financiar a nosa actuación en materia migratoria e para soster os investimentos en industrias estratéxicas. Xuntos somos máis fortes».

Ámbitos que deben reforzarse

1.Axuda a longo prazo para Ucraína

Dentro da revisión, a Comisión propón un mecanismo a longo prazo para axudar a Ucraína ata 2027. Adoptará a forma dun instrumento integrado e flexible cunha capacidade global de 50 000 millóns de euros para o período 2024-2027. Os importes anuais definiranse cada ano en función das necesidades de Ucraína e a evolución da situación. Este instrumento garantirá un financiamento estable e predicible nun marco que contribúa á sustentabilidade das finanzas de Ucraína e garanta a protección do orzamento da UE.

O Mecanismo de Ucraína, apoiado mediante un Plan de Ucraína que presentará o Goberno do devandito país, contribuirá aos seus esforzos por manter a estabilidade macrofinanceira, impulsar a recuperación e modernizarse ao paso que executa reformas crave dentro do seu proceso de adhesión á UE.

O financiamento adoptará a forma de préstamos e axudas non reembolsables (subvencións e garantías). A desagregación real entre préstamos e subvencións tamén se decidirá anualmente. O apoio en forma de préstamos financiarase mediante empréstitos nos mercados financeiros e estará apoiado pola marxe de manobra do orzamento da UE.

O apoio en forma de préstamos financiarase mediante empréstitos nos mercados financeiros e estará apoiado pola marxe de manobra do orzamento da UE. As axudas non reembolsables financiaranse con cargo ao orzamento anual da UE a través dun novo instrumento especial, a «Reserva para Ucraína», dotado de recursos por encima dos límites máximos de gasto do MFP.

2. Xestión da migración, consolidación de asociacións e atención de emerxencias

A inestabilidade na veciñanza de Europa e as necesidades humanitarias de terceiros países están a exacerbarse. Para seguir sendo capaz de facer fronte aos retos da migración interna e externa e consolidar as asociacións da UE con terceiros países crave, a Comisión propón os reforzos específicos do orzamento da UE que figuran a continuación.

 • A fin de facilitar financiamento suficiente para a xestión da migración e das fronteiras, ademais da aplicación do Novo Pacto sobre Migración, a Comisión propón achegar 2 000 millóns de euros.
 • Para que a Unión poida responder a unha maior inestabilidade económica e xeopolítica, a Comisión propón aumentar o límite máximo da rúbrica 6 (veciñanza e resto do mundo) mediante 10 500 millóns de euros adicionais.
 • Para soster a capacidade de reacción da Unión ante crise e catástrofes naturais, o instrumento especial «Reserva para Solidariedade e Axudas de Emerxencia» incrementaríase en 2 500 millóns de euros ao ano.

3. Reaxuste do paquete para a xeración de recursos propios

Este reaxuste engade un novo recurso propio, estatístico e temporal, baseado nos beneficios das empresas, aos tres anteriores propostos en decembro de 2021, dos cales, tanto o réxime de comercio de dereitos de emisión (RCDE) como o Mecanismo de Axuste en Fronteira por Carbono (MAFC), serán axustados unha vez sexa alcance un acordo político sobre o paquete de medidas «Obxectivo 55». Por tanto, o reaxuste baséase en tres puntos principais:

Novo recurso propio estatístico e temporal baseado nos beneficios das empresas

O Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión acordaron en 2020 propoñer un recurso propio ligado ao sector empresarial. O novo recurso propio estatístico, baseado nos beneficios das empresas, será temporal ata que o substitúa unha posible contribución de Empresas en Europa: o marco para o imposto sobre sociedades (BEFIT), unha vez proposto e aprobado unanimemente polos Estados membros.

Mentres tanto, o recurso propio presentado hoxe calcularase como o 0,5 % da base nocional dos beneficios das empresas da UE, indicador calculado por Eurostat a partir das estatísticas das contas nacionais.

Non se trata dun imposto de sociedades nin aumenta os custos de cumprimento para as empresas. Será unha contribución nacional, abonada polos Estados membros sobre a base do excedente bruto de explotación dos sectores das sociedades financeiras e non financeiras, que contribuirá a equilibrar a cesta de recursos propios e seguir diversificando as fontes de ingresos do orzamento da UE. A partir de 2024, o recurso propio estatístico sobre os beneficios das empresas xeraría uns ingresos anuais de ao redor de 16 000 millóns de euros (a prezos de 2018).

Axuste do recurso propio RCDE

Tras a subida sen precedentes do prezo do carbono ata uns 80 euros por tonelada de CO2 en 2022 (fronte a 55 EUR en 2021), en dous anos os ingresos dos Estados membros procedentes do réxime de comercio de dereitos de emisión (RCDE) duplicáronse ata alcanzar a cifra de case 30 000 millóns de euros en 2022. Nos próximos anos prevese que os prezos se manteñan moi por encima dos 55 euros por tonelada de CO2. En comparación co proposto en decembro de 2021, a Comisión expón aumentar o tipo de referencia do recurso propio baseado no RCDE ao 30 % do total de ingresos xerados polo comercio de emisións da UE, fronte ao 25 % entón proposto. Prevese que a partir de 2024 isto xere uns ingresos anuais para o orzamento da UE duns 7 000 millóns de euros (a prezos de 2018), que aumentarían ata ao redor de 19 000 millóns de euros anuais a partir de 2028, cando os ingresos do novo RCDE tamén se consignen no orzamento da UE. Ao mesmo tempo, os ingresos anuais do RCDE asignados aos Estados membros poderían superar os 46 000 millóns de euros, moito máis do previsto cando se presentou a proposta «Obxectivo 55».

Axuste do MAFC

Á luz do paquete de medidas «Obxectivo 55», a Comisión propón ademais un axuste técnico do marco de control do Mecanismo de Axuste en Fronteira por Carbono (MAFC), o que permite adaptar a súa proposta inicial de recurso propio ao texto adoptado. A partir de 2028 espérase que esta fonte de ingresos xere uns 1 500 millóns de euros anuais para o orzamento da UE.

Contexto

En 2020, a UE acordou o seu orzamento a longo prazo para o período 2021-2027. Xunto co instrumento de recuperación NextGenerationEU, ascende a 2,018 billóns de euros a prezos correntes, o que constitúe o maior paquete de estímulo xamais financiado pola Unión. Desde 2021, o orzamento contribuíu a remediar os danos económicos e sociais causados pola pandemia de coronavirus e orientar a transición cara a unha Europa moderna e máis sostible.

Como parte do acordo sobre o orzamento, a Comisión comprometeuse a presentar unha revisión do funcionamento do MFP, acompañada, no seu caso, de propostas para a súa revisión. A proposta hoxe presentada cumpre este compromiso.

Hoxe en día, o orzamento da UE finánciase mediante catro recursos propios. Hai tempo que os responsables políticos da UE teñen a ambición de introducir novas fontes de ingresos, o que comportaría as vantaxes seguintes:

 • Reducir o peso no orzamento da UE do recurso propio baseado na renda nacional bruta (RNB).
 • Reforzar o sistema de recursos propios para atender ás prioridades da UE ao incluír novos recursos propios que, ademais do fluxo de ingresos fiscais, reporten beneficios adicionais.
 • Introducir tipos de recursos propios máis diversificados, resilientes e directamente relacionados coas competencias, obxectivos e prioridades da UE.

Máis información: Comisión Europea e Comisión Europea

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data