Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR)

Apoyo de todas las formas de RECUPERACIÓN E RESILIENCIA

Horizonte Europa

Duración

2021-2026

Tipo de programa

Xestión directa

Base legal

Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro de 2021 polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

Organismo xestor

Comisión Europea. Dirección Xeral de Asuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN)

Obxetivos

Mitigar o impacto económico e social da pandemia do coronavirus e facer que as economías e sociedades da UE sexan máis sostibles, resistentes e estean mellor preparadas para os retos e oportunidades das transicións verde e dixital.

Eixes de actuación

O Mecanismo proporcionará apoio aos Estados membros para apoiar os investimentos e reformas públicas recollidas nos Plans Nacionais de Recuperación e Resiliencia. En España, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) foi aprobado pola UE en xullo de 2020. Comprende 10 políticas panca que constan de varios Compoñentes (30 en total), que, á súa vez, divídense en 110 Investimentos e 102 Reformas para o período 2021-2023.
Estas son as 10 políticas panca ou grandes eixes de actuación:

  1.  Axenda urbana e rural, a loita contra o despoboamento e o desenvolvemento da agricultura (16% dos recursos)
  2.  Impulso as infraestruturas e os ecosistemas resilientes, (12%)
  3.  A transición enerxética xusta e inclusiva (9%)
  4.  Promoción dunha administración para o século XXI que actúe como motor dos cambios tecnolóxicos (5%)
  5.  A modernización e dixitalización do ecosistema das empresas (17%)
  6.  O Pacto pola ciencia e a innovación e o reforzo do Sistema Nacional de Saúde (17%).
  7.  A educación e o coñecemento, a formación continua e o desenvolvemento de capacidades (18%). 8. A nova economía dos coidados e políticas de emprego (6%).
  8.  O desenvolvemento da cultura e o deporte (1,1%).
  9. E unha modernización do sistema fiscal

Beneficiarios

Estados membros da UE; e, indirectamente, cidadáns da UE, organizacións públicas ou privadas e empresas.

Orzamento e intensidade das axudas

723.820 millóns de euros de NextGenerationEU (337.970 millóns de euros en subvencións e 385.850 millóns de euros en préstamos) (prezos de 2021). O PRTR está dotado de 69.500 millóns de euros procedentes das transferencias que a UE fará a España segundo vaia cumprindo os fitos e obxectivos recollidos no plan.

Observacións

O financiamento desembólsase aos Estados membros en forma de apoio financeiro non reembolsable e préstamos.

Ligazóns de interese

Web do MRR

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: RECOVER
E-mail: EC-RECOVER@ec.europa.eu

Puntos de información a nivel nacional o regional

Organismo: Goberno de España. Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Demo- crática
Web de información

Actuacións do Plan de Recuperación “España Puede”
Preto de 300 actuacións do Plan de Recuperación “España Puede”
Convocatoria do Kit Dixital para pemes