Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA)

POLÍTICA AGRÍCOLA E MARÍTIMA

Horizonte Europa

Duración

2021-2027 (período de transición: 2021-2023)

Tipo de programa

Xestión mixta

Base legal

Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro de 2021, polo que se establecen normas en relación coa axuda aos plans estratéxicos que deben elaborar os Estados membros no marco da política agrícola común, financiada con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) e ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)

Organismo xestor

A aplicación do programa é de xestión mixta cos Estados membros. Agricultura e Desenvolvemento Rural (DG AGRI) é a Dirección Xeral encargada dentro da Comisión.

Obxetivos

Apoiar a viabilidade da renda agraria e a capacidade de recuperación en toda a UE para mellorar a seguridade alimentaria a través da política agrícola común. Contribuír ao cumprimento dos obxectivos ambientais e climáticos da UE a través da ecoloxización (ata 2022) e dos réximes ecolóxicos e a condicionalidade a partires do 2023. Acadar unha maior ambición ambiental, abordar o cambio climático e a protección dos recursos naturais e a biodiversidade, son prioridades da futura política agrícola común que entrará en vigor en 2023.

Eixes de actuación

O FEAGA financia os seguintes tipos de intervencións:

  • Pagos directos: a) pagos directos disociados: a axuda á renda básica para a sustentabilidade; a axuda á renda redistributiva complementaria para a sustentabilidade; a axuda á renda complementaria para novos agricultores; os réximes para o clima e o medio ambiente; b) pagos directos axustados.
  • Intervencións sectoriais: a) sector das froitas e hortalizas; b) sector dos produtos apícolas; c) sector do viño; d) sector do lúpulo; e) sector do aceite de oliva e as olivas de mesa; f) outros sectores.

Beneficiarios

Agricultores e axentes rurais da UE.

Orzamento e intensidade das axudas

291.090 millóns de euros (antes das transferencias entre os piares da política agrícola común) (prezos de 2021).

Observacións

La financiación se desembolsa en forma de subvenciones, premios y contrataciones.

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG AGRI
Web de contacto

Puntos de información a nivel nacional ou rexional

Organismo: FEGA
E-mail: secretaria-general@fega.es
Organismo: FOGGA
E-mail: mediorural.fogga@xunta.es