Protección do euro contra a falsificación (Pericles IV)

RECUPERACIÓN E RESILIENCIA

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa

Base legal

Regulamento (UE) 2021/840 do Parlamento Europeo e do Consello do 20 de maio de 2021 polo que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia e formación para a protección do euro contra a falsificación de moeda para o período 2021-2027 (programa «Pericles IV»)

Organismo xestor

Dirección Xeral de Asuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN)

Obxetivos

Previr e combater a falsificación e as fraudes conexas, así como preservar a integridade dos billetes e moedas en euros. Reforzar a confianza dos cidadáns e as empresas na autenticidade dos billetes e moedas e aumentar a confianza na economía da UE, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade das finanzas públicas.

Eixes de actuación

O programa apoiará:

  • O intercambio e a difusión de información, en particular mediante a organización de talleres, reunións e seminarios, incluída a formación, as prácticas específicas e os intercambios de persoal das autoridades nacionais competentes e outras accións similares.
  • A asistencia técnica, científica e operativa que resulte necesaria no marco do programa.
  • Adquisición de equipos que sexan utilizados polas autoridades especializadas na loita contra a
    falsificación de terceiros países para protexer o euro contra a falsificación.

Beneficiarios

Autoridades dos Estados membros da UE.

Orzamento e intensidade das axudas

6 millóns de euros (prezos de 2021).
A porcentaxe de cofinanciamento para as subvencións concedidas en virtude do programa Pericles IV non superará o 75 % dos gastos subvencionables, con carácter xeral.

Observacións

Os fondos desembólsanse en forma de subvencións concedidas ás autoridades nacionais da UE dentro e fóra da zona do euro.

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG ECFIN
E-mail: ECFIN-PERICLES@ec.europa.eu
Web de contacto