Política Exterior e Seguridade Común (PESC)

ACCIÓN EXTERNA

Horizonte Europa

Duración

Por decisiones del Consejo

Tipo de programa

Xestión directa e indirecta

Base legal

Os artigos 21 a 46 do título V do TUE definen as “Disposicións xerais relativas á acción exterior da Unión e disposicións específicas relativas á política exterior e de seguridade común”. Os artigos do 205 ao 222 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE) tratan da acción exterior da Unión.

Organismo xestor

O modo de xestión é principalmente a xestión indirecta para as misións civís da Política Común de Seguridade e Defensa, así como as accións de non proliferación e desarme, e en menor medida a xestión directa. O servizo principal para a programación das accións da PESC é o Servizo Europeo de Acción Exterior (EEAS), mentres que os Instrumentos de Política Exterior (FPI) é responsable de garantir a boa xestión financeira dos fondos.

Obxetivos

Axudar á UE a asumir o seu papel de actor global, tal e como prevé o artigo 21 do Tratado da Unión Europea, “para preservar a paz, previr os conflitos e reforzar a seguridade internacional”, contribuíndo así a unha “Europa máis forte no mundo”.

Eixes de actuación

A PESC persegue os seus obxectivos mediante:

  • Diferentes tipos de misións civís da Política Común de Seguridade e Defensa, en función do mandato do Consello, por exemplo, misións de asesoramento para a elaboración de lexislación no sector da seguridade nos países anfitrións ou misións de desenvolvemento de capacidades para a realización de actividades operativas.
  • Accións relacionadas coa non proliferación e o desarmamento, levadas a cabo a través de acordos con organizacións internacionais, especialmente dentro da familia das Nacións Unidas, así como con fins específicos con outras organizacións selectas no ámbito da non proliferación e o desarmamento.

Beneficiarios

Organizacións internacionais, como o Equipo de Asesoramento en Xestión de Municións, a Misión de Asesoramento da Unión Europea en apoio da reforma do sector en Iraq -unha das 11 misións civís en curso no marco da política común de seguridade e defensa da UE- e as misións de observación electoral da UE, como a despregada en Ghana en decembro de 2020.

Orzamento e intensidade das axudas

2.680 millóns de euros (prezos de 2021).

Observacións

O financiamento desembólsase en forma de subvencións e adquisicións.

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: Servizo Europeo de Acción Exterior (EEAS)
Web de contacto