Instrumento de Apoio Técnico (IAT)

RECUPERACIÓN E RESILIENCIA

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa e indirecta

Base legal

Regulamento (UE) 2021/240 do Parlamento Europeo e do Consello do 10 de febreiro de 2021 polo que se establece un instrumento de apoio técnico

Organismo xestor

O Instrumento de Apoio Técnico execútase principalmente en réxime de xestión directa, en particular a través de Dirección Xeral de Apoio ás Reformas Estruturais (DG REFORM). Nalgúns casos, execútase mediante xestión indirecta, encomendando tarefas a organizacións internacionais ou outros organismos de conformidade co Regulamento Financeiro.

Obxetivos

O IAT ofrece apoio ás administracións públicas para a execución de reformas en 13 áreas prioritarias (flagship technical support projects) como a cooperación entre rexións, a integración de migrantes ou o turismo. O seu obxectivo último é promover a cohesión económica, social e territorial da UE a través das reformas que sexan necesarias para lograr a recuperación económica e social.

Eixes de actuación

O tipo de accións que poden financiarse no marco do Instrumento de Apoio Técnico inclúe, entre outras cousas:

  • A provisión de expertos a curto ou longo prazo, para prestar asesoramento na formulación de estratexias e reformas lexislativas, institucionais, estruturais e administrativas
  • El desarrollo de capacidades y las acciones de apoyo correspondientes en todos los niveles de gobernanza, contribuyendo también a la capacitación de la sociedad civil.

Beneficiarios

As administracións públicas dos Estados membros.

Orzamento e intensidade das axudas

860 millóns de euros (prezos de 2021). O IAT aumenta o seu orzamento 115 M€ por ano en comparación cos 70 dispoñibles anteriormente.
O cofinanciamento das subvencións poderá ascender ao 100 % dos custos subvencionables.

Observacións

O Instrumento de Apoio Técnico é sucesor do programa de apoio ás reformas estruturais 2017- 2020 (SRSP), que en España apoiou 36 proxectos, como o desenvolvemento de solucións para a asistencia médica a distancia, o deseño de estratexias para a protección do litoral e zonas costeiras no Mediterráneo ou a creación dun sistema de xestión electrónica dos expedientes xudiciais.

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG REFORM
E-mail: REFORM-TSI@ec.europa.eu
Judit.ROZSA@ec.europa.eu