Fondo Europeo Marítimo, Pesca e Acuicultura (FEMPA)

POLÍTICA AGRÍCOLA E MARÍTIMA

Horizonte Europa

Duración

2021-2027 (período de transición: 2021-2023)

Tipo de programa

Xestión directa e xestión mixta

Base legal

Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de xullo de 2021 polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004

Organismo xestor

O FEADER execútase principalmente en réxime de xestión mixta cos Estados membros. Agricultura e Desenvolvemento Rural (DG AGRI) é a principal Dirección Xeral da Comisión.

Obxetivos

Facilitar o uso e a xestión sostible dos recursos mariños, o desenvolvemento dunha economía azul resistente e a cooperación internacional para lograr uns océanos sans, seguros e xestionados de forma sostible.

Eixes de actuación

A FEMPA financia a innovación e os investimentos en:

  • Prácticas e técnicas de pesca de baixo impacto, resistentes ao clima e con baixas emisións de carbono:
  • Transformación de produtos da pesca e a acuicultura, e;
  • Recollida, xestión e uso de datos para mellorar o coñecemento do estado do medio mariño.

Tamén apoia a intelixencia e vixilancia marítima, a cooperación dos gardacostas e a gobernanza internacional dos océanos financiando, por exemplo, as contribucións económicas da UE ás organizacións internacionais ou ao funcionamento dos Consellos Consultivos.

Beneficiarios

Partes interesadas na explotación e xestión dos recursos mariños, en particular pescadores, acuicultores, comunidades costeiras, organizacións da sociedade civil, científicos mariños e autoridades públicas.

Orzamento e intensidade das axudas

6.110 millóns de euros (prezos de 2021).
O tipo máximo de cofinanciamento do FEMPA por obxectivo específico será do 70 % do gasto público subvencionable. Os Estados membros aplicarán unha porcentaxe máxima de intensidade da axuda do 50 % do gasto subvencionable total da operación

Observacións

O financiamento desembólsase en forma de subvencións e adquisicións

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG MARE
Web de contacto

Puntos de información a nivel nacional ou rexional

Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Organismo: Xunta de Galicia
Web de información
Web de información