Fondo de Seguridade Interna (FSI)

SEGURIDADE

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa, indirecta e compartida

Base legal

Regulamento (UE) 2021/1149 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de xullo de 2021 polo que se crea o Fondo de Seguridade Interior

Organismo xestor

O FSI aplícase mediante xestión compartida polos Estados membros e xestión directa/indirecta pola Dirección Xeral de Migración e Asuntos de Interior (DG HOME), en estreita coordinación con Política Rexional e Urbana (DG REGIO), Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión (DG EMPL) e Asuntos Marítimos e Pesca (DG MARE).

Obxetivos

Contribuír a garantir un alto nivel de seguridade na UE, en particular previndo e combatendo o terrorismo e a radicalización, a delincuencia grave e organizada, e a ciberdelincuencia, e asistindo e protexendo ás vítimas da delincuencia, así como preparando, protexendo e xestionando eficazmente os incidentes, riscos e crises relacionados coa seguridade.

Eixes de actuación

O FSI apoia unha ampla gama de accións en consonancia coa Axenda Europea de Seguridade, entre elas:

  • A compra/adquisición de sistemas de TIC, e a formación e as probas asociadas, así como a mellora da súa interoperabilidad e a calidade dos datos;
  • A supervisión da aplicación da lexislación e os obxectivos políticos da UE nos Estados membros no ámbito dos sistemas de información sobre seguridade;
  • Operacións que apliquen ou faciliten a aplicación do ciclo político da UE/EMPACT (Plataforma multidisciplinar europea contra as ameazas delituosas);
  • Apoiar ás redes temáticas ou intertemáticas de unidades nacionais especializadas para mellorar a confianza mutua, o intercambio e a difusión de coñecementos técnicos, información, experiencias e mellores prácticas, e a posta en común de recursos e coñecementos técnicos en centros conxuntos de excelencia;
  • Educación e formación para as autoridades policiais e xudiciais e os organismos administrativos pertinentes.

Beneficiarios

Policía estatal/federal, aduanas e outros servizos policiais especializados (incluídas as unidades nacionais de ciberdelincuencia, antiterrorismo e outras unidades especializadas), organismos públicos locais, organizacións non gobernamentais, organizacións internacionais, axencias da UE, empresas de dereito privado e público, redes, institutos de investigación e universidades.

Orzamento e intensidade das axudas

1.930 millóns de euros (prezos de 2021).
A contribución do orzamento da Unión non excederá do 75 % do gasto total subvencionable dun proxecto, aínda que poderá incrementarse ata o 90 % no caso de accións específicas e ata o 100 % nos casos sinalados no Regulamento

Observacións

O financiamento desembólsase en forma de subvencións e adquisicións.

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG HOME
Web de contacto