Fondo para a Xestión Integrada das Fronteiras

GESTIÓN DE FRONTERAS

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa, indirecta e compartida

Base legal

Regulamento (UE) 2021/1148 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de xullo de 2021 polo que se establece, como parte do Fondo para a Xestión Integrada das Fronteiras, o Instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de Fronteiras e a Política de Visados

Organismo xestor

O Instrumento para Equipo de Control Aduaneiro (IECA) desprégase en réxime de xestión directa pola Dirección Xeral de Fiscalidade e Unión Aduaneira (DG TAXUD), en estreita colaboración coa OLAF. O Instrumento de Xestión das Fronteiras e Visados (IXFV), execútase mediante a xestión compartida polos Estados membros e a xestión directa/indirecta pola Dirección Xeral de Migración e Asuntos de Interior (DG HOME), en estreita coordinación coa Política Rexional e Urbana (DG REGIO), Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión (DG EMPL), Protección Civil e Operacións de Axuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) e Asuntos Marítimos e Pesca (DG MARE).

Obxetivos

O Fondo abarca dous instrumentos: o IECA e o IXFV.
A misión do IECA é apoiar á unión aduaneira e ás autoridades aduaneiras para protexer os intereses financeiros e económicos da Unión e os seus Estados membros, garantir a seguridade e a protección dentro da Unión e protexer á Unión do comercio ilegal, facilitando ao mesmo tempo a actividade comercial lexítima.
A misión do IXFV é proporcionar apoio financeiro aos Estados membros, para garantir unha xestión europea das fronteiras exteriores forte e eficaz, contribuíndo así a garantir un alto nivel de seguridade interior na Unión, á vez que se salvagarda a libre circulación de persoas nela.

Ejes de actuación

  • O IECA apoia a compra, o mantemento e a mellora dos equipos de control aduaneiro, como a inspección non intrusiva, a identificación de obxectos ocultos nas persoas, a detección de radiacións, a identificación de nucleidos, a análise de mostras en laboratorios, a mostraxe e a análise de mostras sobre o terreo, a procura manual; e outros tipos de equipos innovadores de tecnoloxía de detección non intrusiva.
  • O IXFV apoia unha ampla gama de accións para mellorar os controis fronteirizos, en consonancia coa Axenda Europea de Migración e en cumprimento da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, reforzando a cooperación a nivel da UE para as tarefas realizadas nas fronteiras. Financia servizos eficientes e doados de usar para os solicitantes de visados, mantendo ao mesmo tempo a seguridade e integridade dos procedementos de visado. Inviste en sistemas informáticos comúns a gran escala no ámbito da xestión das fronteiras e a política de visados, incluída a súa interoperabilidade, así como en infraestruturas e equipos, sistemas e servizos, formación, intercambio de expertos, despregamento de funcionarios.

Beneficiarios

As autoridades aduaneiras dos Estados membros da UE

Orzamento e intensidade das axudas

7.390 millóns de euros (precios de 2021).
A contribución do orzamento da Unión non excederá do 75 % do gasto total subvencionable dun proxecto, aínda que poderá incrementarse ata o 90 % no caso de accións específicas e ata o 100 % nos casos sinalados no Regulamento

Observaciones

7.390 millóns de euros (precios de 2021).
A contribución do orzamento da Unión non excederá do 75 % do gasto total subvencionable dun proxecto, aínda que poderá incrementarse ata o 90 % no caso de accións específicas e ata o 100 % nos casos sinalados no Regulamento

Ligazóns de interese

Web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG TAXUD y DG HOME)
E-mail: TAXUD-CCE-SUPPORT@ec.europa.eu