Cooperación en materia de Fiscalidade (Fiscalis)

MERCADO ÚNICO

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa e indirecta

Base legal

Regulamento (UE) 2021/847 do Parlamento Europeo e do Consello do 20 de maio de 2021 polo que se establece o Programa «Fiscalis» para a cooperación no ámbito da fiscalidade

Organismo xestor

O programa execútase mediante xestión directa a través da Dirección Xeral de Fiscalidade e Unión Aduaneira (DG TAXUD)

Obxectivos

O programa apoia ás autoridades fiscais para mellorar o funcionamento do mercado interior, fomenta a competitividade da UE e a competencia leal, protexe os intereses financeiros e económicos da UE e os seus Estados membros, incluída a protección deses intereses contra a fraude, a evasión e a elusión fiscal, e mellora a recadación de impostos.

Eixes de actuación

  • Fiscalis presta apoio financeiro ás accións de desenvolvemento de capacidades informáticas, en particular o desenvolvemento e funcionamento dos sistemas electrónicos europeos de fiscalidade, e fomenta a cooperación entre as autoridades fiscais nacionais mediante reunións e unha colaboración estruturada baseada en proxectos, como os grupos de proxectos e os equipos de expertos.
  • O programa tamén presta apoio financeiro ás competencias humanas e a outras accións de desenvolvemento de capacidades, incluídas a formación e o intercambio de mellores prácticas, así como a outras accións como estudos, comunicación e actividades de innovación.

Beneficiarios

Estados membros da UE e terceiros países asociados ás autoridades fiscais do programa.

Orzamento e intensidade das axudas

270 millóns de euros (prezos de 2021).
O Programa poderá financiar ata o 100 % dos gastos subvencionables da acción.

Observacións

Proporciona financiamento en forma de subvencións e contratacións.

Ligazóns de interese

Sitio web do programa

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: DG TAXUD
E-mail: TAXUD-fiscalis@ec.europa.eu

Convocatorias relacionadas