Cidadáns, Igualdade, Dereitos e Valores (CERV)

INVESTIR NAS PERSOAS, COHESIÓN SOCIAL E VALORES

Horizonte Europa

Duración

2021-2027

Tipo de programa

Xestión directa

Base legal

Regulamento (UE) 2021/692 do Parlamento Europeo e do Consello do 28 de abril de 2021 polo que se establece o programa Cidadáns, Igualdade, Dereitos e Valores

Organismo xestor

A Dirección Xeral de Xustiza e Consumidores (DG JUST) e a Axencia Executiva Europea de Educación e Cultura (EACEA)

Obxetivos

Protexer e promover os dereitos e valores consagrados nos tratados da UE e na Carta dos Dereitos Fundamentais da UE, en particular, apoiando ás organizacións da sociedade civil activas a nivel local, rexional e transnacional.

Eixes de actuación

O programa articúlase ao redor de catro eixes:

  1.  Igualdade, dereitos e igualdade de xénero: promover os dereitos, a non discriminación, a igualdade (incluída a igualdade de xénero) e avanzar na integración da perspectiva de xénero e a non discriminación.
  2.  Compromiso e participación dos cidadáns: promover o compromiso e a participación dos cidadáns na vida democrática da Unión, os intercambios entre cidadáns de distintos Estados membros e a sensibilización sobre a historia europea común.
  3.  Daphne: loita contra a violencia, incluída a violencia de xénero.
  4.  Valores da Unión: protexer e promover os valores da Unión.

O programa CERV apoia a formación, o irmanamento de cidades, a formulación de políticas baseadas no coñecemento e o desenvolvemento de redes crave a nivel da UE, como a Rede Europea de Organismos de Igualdade (EQUINET).

Beneficiarios

Organizacións da sociedade civil, redes europeas, autoridades públicas, incluídos os organismos de igualdade e dereitos humanos, autoridades locais, universidades/institutos de investigación e grupos de reflexión.

Orzamento e intensidade das axudas

650 millóns de euros, + 910 millóns de euros procedentes das multas impostas pola UE por incumprimento das normas en materia de Competencia (prezos de 2021).

Observacións

Os fondos desembólsanse en forma de subvencións, premios e adquisicións.

Puntos de información a nivel europeo

Organismo: EACEA
Formulario de contacto del programa