Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » Plan Industrial do Pacto Verde

Plan Industrial do Pacto Verde

17/02/2023 | ,

— A Comisión presentou o Plan Industrial do Pacto Verde, destinado a mellorar a competitividade da industria europea con cero emisións netas e a impulsar a rápida transición cara á neutralidade climática. 

Bruxelas, 17 de febreiro de 2023. O obxectivo deste Plan é crear unha contorna máis propicia para o aumento da capacidade de fabricación da UE en relación coas tecnoloxías e produtos con cero emisións netas necesarios para cumprir os ambiciosos obxectivos climáticos de Europa. Devandito Plan baséase en iniciativas anteriores e aproveita os puntos fortes do mercado único da UE, complementando os esforzos que se están facendo no marco do Pacto Verde Europeo e de REPowerEU. Apóiase nos catro piares seguintes: un marco regulador previsible e simplificado, un acceso acelerado ao financiamento, unha mellora das capacidades e un comercio aberto para unhas cadeas de subministración resilientes.

Marco regulador previsible e simplificado

O primeiro piar do Plan consiste nun marco regulador máis simple. A Comisión propoñerá unha lei sobre a industria con cero emisións netas para determinar os obxectivos en materia de capacidade industrial con cero emisións netas e proporcionar un marco regulador adecuado para a súa rápida implantación. Este marco completarase coa Lei de Materias Primas Fundamentais, co fin de garantir un acceso suficiente aos materiais que son vitais para a fabricación de tecnoloxías crave, e coa reforma do deseño do mercado da electricidade, de maneira que os consumidores benefíciense dos custos máis baixos das enerxías renovables.

Acceso acelerado ao financiamento

O segundo piar do Plan consiste en acelerar o investimento e o financiamento destinadas á produción de tecnoloxías limpas en Europa. O financiamento público pode desbloquear as enormes cantidades de financiamento privado necesarias para a transición ecolóxica. Para iso a Comisión consultará aos Estados membros sobre a modificación do Marco Temporal de Crise e Transición das Axudas Estatais e revisará o Regulamento xeral de exención por categorías á luz do Pacto Verde, aumentando os limiares de notificación para a axuda aos investimentos ecolóxicos. Deste xeito contribuirase, entre outras cousas, a unha maior racionalización e simplificación da aprobación dos proxectos importantes de interese común europeo (PIICE).

Para axudar aos Estados membros a acceder aos fondos REPowerEU, a Comisión adoptou novas orientacións sobre os plans de recuperación e resiliencia, nas que explica o proceso de modificación dos plans existentes e as modalidades para a elaboración dos capítulos de REPowerEU.

Mellora das capacidades

O desenvolvemento das capacidades necesarias para os empregos de calidade cunha boa remuneración será unha prioridade para o Ano Europeo das Competencias, e o terceiro piar do Plan centrarase nel.

A Comisión propoñerá a creación de academias para unha industria con cero emisións que poñan en marcha programas de reciclaxe e perfeccionamento profesional en industrias estratéxicas. Tamén estudará o modo de combinar un enfoque no que primen as capacidades, que recoñeza as capacidades reais, con enfoques existentes baseados nas cualificacións, e o modo de facilitar o acceso dos nacionais de terceiros países aos mercados de traballo da UE en sectores prioritarios, así como medidas para fomentar e harmonizar o financiamento público e privado para o desenvolvemento de capacidades.

Comercio aberto para unhas cadeas de subministración resilientes

O cuarto piar consiste na cooperación mundial e en facer que o comercio funcione para a transición ecolóxica partindo dos compromisos cos socios da UE e o labor da Organización Mundial do Comercio. Para iso, a Comisión seguirá desenvolvendo a rede de acordos de libre comercio da UE e outras formas de cooperación cos socios, a fin de apoiar a transición ecolóxica. Tamén estudará a creación dun Club de Materias Primas Fundamentais que reúna aos «consumidores» de materias primas e aos países ricos en recursos para garantir a seguridade mundial da subministración por medio dunha base industrial competitiva e diversificada, así como de asociacións industriais de tecnoloxías limpas e con cero emisións netas.

A Comisión tamén protexerá o mercado único fronte ao comercio desleal no sector das tecnoloxías limpas e utilizará os instrumentos cos que conta para asegurarse de que as subvencións estranxeiras non distorsionen a competencia no devandito mercado, tamén no sector das tecnoloxías limpas.

Contexto

O Pacto Verde Europeo, presentado pola Comisión o 11 de decembro de 2019, establece o obxectivo de converter a Europa no primeiro continente climáticamente neutro de aquí a 2050. A Lei Europea do Clima recolle en lexislación vinculante o compromiso da UE de alcanzar a neutralidade climática e o obxectivo intermedio de reducir as emisións netas de gases de efecto invernadoiro en polo menos o 55 % con respecto aos niveis de 1990 de aquí a 2030.

Na transición cara a unha economía con cero emisións netas, a competitividade de Europa dependerá en gran medida da súa capacidade para desenvolver e fabricar as tecnoloxías limpas que fan posible esa transición.

Máis información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data