Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Educación, sanidade, aloxamento e emprego: o apoio da UE aos Estados membros para cubrir as necesidades dos refuxiados

Educación, sanidade, aloxamento e emprego: o apoio da UE aos Estados membros para cubrir as necesidades dos refuxiados

30/03/2022 | ,

Unión Europea presenta novas medidas para axudar aos Estados membros da UE a garantir que as persoas que foxen da guerra de Ucraína poidan exercer o seu dereito a educación, asistencia sanitaria, aloxamento e emprego de maneira efectiva. 

 

Bruxelas, 30 de marzo de 2022. – A Comisión vén de presentar as medidas que se están adoptando para axudar aos Estados membros a cubrir as necesidades das persoas que foxen da guerra en Ucraína. A acollida a estas persoas plasmouse en primeiro lugar coa activación da Directiva sobre protección temporal, que ofrece unha asistencia rápida e un estatuto xurídico claro a estes refuxiados. Despois de que o 8 de marzo publicase unha comunicación sobre o apoio prestado en materia de asistencia na fronteira, recepción e protección civil, a Comisión Europea explica agora, nunha nova comunicación, os pasos que está dando para axudar aos Estados a garantir que os refuxiados ucraínos poidan exercer de maneira efectiva o seu dereito á educación, a asistencia sanitaria, o aloxamento e o emprego.

 

Protección especial dos nenos

É necesario garantir aos nenos un acceso rápido e sen discriminación aos seus dereitos en consonancia coa Estratexia da UE sobre os Dereitos do Neno adoptada o ano pasado, polo que se apela ao papel que deben desempeñar os coordinadores nacionais da Garantía Infantil Europea recentemente designados (en España, a directora xeral dos Dereitos da Infancia e a Adolescencia, Lucía Losoviz). Unha atención especial debe prestarse aos nenos procedentes de orfanatos e aos nenos en risco de trata e secuestro.  A Comisión Europea está a preparar procedementos operativos normalizados específicos para os traslados de menores non acompañados.

 

Acceso á educación 

A Comisión Europea axuda aos Estados a que intercambien experiencias sobre como facilitar que os nenos desprazados prosigan a súa educación. Estase a traballar para que a plataforma School Education Gateway sirva de portelo para acceder a material educativo de Ucraína e dos Estados membros en lingua ucraína.
 
A Comisión Europea apela a aproveitar as capacidades dos profesores ucraínos recentemente chegados a Europa, para o que a comunidade eTwinning pode servir de axuda. Por último, Erasmus+ flexibilizou o uso dos seus recursos para que alumnos e profesores ucraínos poidan integrarse nas comunidades educativas que teñen en marcha algún proxecto Erasmus.
 
 

Acceso a asistencia sanitaria

Plataforma de Política Sanitaria da UE vén de crear unha rede específica para compartir información entre os profesionais en materia de saúde pública ante o reto sanitario que supón a chegada masiva de refuxiados.
 
A través do Mecanismo Europeo de Protección Civil, estableceuse un mecanismo para o traslado médico desde os Estados membros limítrofes con Ucraína a outras partes da UE. Os Estados membros facilitaron así xa 10 000 camas hospitalarias para pacientes de cancro, queimados e de pediatría. Tamén entregáronse vacinas, medicamentos e equipos médicos como ambulancias. A Comisión invita aos Estados membros a facer pleno uso do Sistema de Alerta Precoz e Resposta do mecanismo de solidariedade para o traslado efectivo e seguro dos pacientes.
 
O Centro Europeo para a Prevención e Control de Enfermidades (ECDC) realiza un seguimento permanente da situación sanitaria sobre o terreo e vén de emitir directrices sobre a prevención e o control de enfermidades infecciosas neste contexto de desprazamento masivo de persoas. A cobertura de vacinación en Ucraína é baixa en comparación coa da UE, en particular no que respecta á tuberculose, poliomielite, sarampelo e COVID-19, polo que se recomendan campañas de vacinación específicas. A nova Autoridade Europea de Preparación e Resposta ante Emerxencias Sanitarias (HERA) está apoiando a adquisición e subministración destas vacinas.
 
A HERA tomará  tamén medidas en materia de saúde mental e apoio postraumático, entre as que figuran a creación dunha rede de profesionais de saúde mental de fala ucraína.
 
 

Acceso ao emprego

O acceso ao mercado laboral é unha dereito clave das persoas que gozan da protección temporal na UE. Conseguir un emprego de maneira rápida pode ter un gran impacto na vida dos recentemente chegados, ao permitirlles ser economicamente independentes e integrarse na comunidade local, reducindo ao mesmo tempo a carga económica das comunidades de acollida. A Directiva de protección temporal establece que as persoas que gozan da protección temporal deben poder exercer unha actividade retribuída por conta propia ou allea, e acceder á formación profesional. A Comisión convida os Estados membros a adoptar medidas nacionais con vistas a aplicar estas disposicións con carácter de urxencia, en estreita cooperación cos interlocutores sociais. Este labor inclúe informar as persoas sobre os seus dereitos, prestar apoio lingüístico ou empresarial e garantir o acceso a servizos de atención á infancia, dado que un gran número son mulleres con nenos, polo que deben tratarse como ”madres solteiras” na UE. Anímase a utilizar os fondos estruturais 14-20 baixo a iniciativa CARE que está a piques de adoptarse.
 
Os empregadores e as institucións de formación deben ser capaces de entender as competencias das persoas que chegan de Ucraína. A Comisión está a elaborar novas directrices para facilitar o recoñecemento das cualificaciones profesionais obtidas en Ucraína, e seguirá traballando coa Fundación Europea de Formación para establecer unha comparación entre o Marco Europeo de Cualificaciones e o marco nacional de cualificaciones de Ucraína. A Comisión está a estudar tamén a posibilidade de utilizar as credenciais dixitais europeas para a aprendizaxe a fin de volver expedir títulos en formato dixital a persoas que non dispoñan dos documentos necesarios tras fuxir da guerra. A Fundación Europea de Formación está a crear unha páxina web de recursos destinada a apoiar tanto aos ucraínos que buscan axuda para conseguir que se lles recoñezan as súas cualificaciones como a quen necesiten axuda á hora de interpretalas.
 
Por outro lado, a Comisión Europea vén de engadir a lingua ucraína ao EU Skills Profile Tool co fin de axudar aos ucraínos a mostrar as súas capacidades e acceder a oportunidades. A Comisión tamén poñerá en marcha unha iniciativa piloto inspirada na experiencia de Portugal e Rumanía para axudar a sectores prioritarios, como a educación ou a sanidade, a atopar o persoal ucraíno necesario.
 
Apoiar ás persoas que chegan de Ucraína a que se reciclen profesionalmente tamén pode ser útil á hora de satisfacer as necesidades do mercado laboral da UE e os déficits de capacidades. A Autoridade Laboral Europea determinou que 28 ocupacións, que representan o 14% dos postos de traballo da UE, enfróntanse a escaseza de man de obra. Por isto, a axencia da UE para a educación e a formación profesionais (Cedefop) está a analizar millóns de ofertas de emprego en toda Europa para avaliar que capacidades se necesitan e onde. A Comisión pediu a todos os servizos públicos de emprego que recompilen información sobre as medidas en vigor, e máis adiante presentará orientacións específicas en materia de integración dos traballadores chegados de Ucraína no mercado laboral, incluídas as zonas rurais. Tamén se podería apoiar ás empresas emerxentes ucraínas a través dun sistema de apoio específico, baseado nunha primeira fase nas ferramentas dispoñibles no marco de Erasmus para Mozos Emprendedores. A Rede Europea para as Empresas pode prestar apoio aos emprendedores que poñan en marcha novas empresas.
 
 

Acceso a aloxamento e vivenda

A Directiva de protección temporal outorga o dereito a un aloxamento adecuado que responda as necesidades particulares das persoas que chegan. A nova iniciativa de «fogares seguros» apoiará aos europeos que están a poñer a disposición as súas vivendas e mobilizará financiamento específico e recursos en liña en función das necesidades. Tamén se mobilizarán o Fondo de Asilo, Migración e Integración e os fondos da política de cohesión co obxectivo de reforzar os sistemas públicos de acollida. A longo prazo, o FEDER contribuirá a proporcionar vivenda social ás familias e ás persoas que viven soas no seo da comunidade, mentres que o FSE apoiará os servizos e aloxamentos comunitarios, sobre todo para as persoas con necesidades especiais ou con discapacidade, os nenos e as persoas maiores.
 
Os Estados membros que necesiten aumentar a capacidade de acollida para proporcionar refuxio, subministracións e servizos poden facer uso das normas previstas para a contratación pública urxente, como ocorreu durante a crise migratoria de 2015-2016.
 

Solidariedade en acción

A chegada á UE dun número tan elevado de persoas que foxen da guerra a unha velocidade sen precedentes é un reto que está a afrontar a Unión no seu conxunto, tras os extraordinarios esforzos realizados en primeiro lugar en Polonia, Romanía, Hungría e Eslovaquia. A UE vela por que os Estados membros reciban o apoio que necesitan. O Centro de Coordinación da Resposta a Emerxencias, a Comisión traballou día e noite para mobilizar a axuda e as axencias da UE están a intensificar os seus esforzos en consonancia coas peticións dos Estados membros. Actualmente, Frontex ten despregadas máis de 250 efectivos, un número que seguirá aumentando. A Axencia de Asilo da UE está a responder ás solicitudes de apoio por parte dos Estados membros, e Europol está a aumentar a súa participación.

As autoridades públicas, a sociedade civil e os particulares están a mostrar un enorme compromiso á hora de axudar ás persoas necesitadas.
 
A Comisión creou unha plataforma de solidariedade, que reúne aos Estados e as axencias da UE, para coordinar o apoio aos Estados membros que o necesiten. A plataforma axudará a organizar os traslados de persoas dentro da UE aos Estados membros que teñan capacidade de acollida e pode axudar a establecer vías de acceso a terceiros países que xa acollen a importantes comunidades ucraínas. A UE tamén está a contribuír á repatriación de nacionais non ucraínos que quedaron atrapados na guerra en Ucraína.
 
 

Solucións rápidas e flexibles en apoio da solidariedade 

A Comisión tomou medidas para axudar a mobilizar axuda financeira aos Estados membros que acollen a persoas que foxen da guerra en Ucraína. Destaca a este respecto a proposta sobre a «Acción de cohesión en favor dos refuxiados en Europa» (CARE) e as modificacións dos fondos para asuntos de Interior 14-20. O apoio personalizado a través do Instrumento de Apoio Técnico proporcionará axuda aos Estados para crear capacidade institucional e operativa, o que permitirá reforzar a súa integración económica e social e facer o mellor uso posible dos fondos europeos para proporcionar aloxamento a familias ou menores non acompañados. Ademais, os Estados poden utilizar o financiamento dispoñible de REACT-EU, en particular o seu tramo de ata 10 000 millóns de euros para 2022. Co fin de axudar aos Estados membros facilitaranse outros 3 400 millóns en concepto de pagos de prefinanciamento de REACT-EU para acelerar o acceso aos fondos. Así mesmo, hai dispoñible un financiamento considerable ao amparo do marco financeiro acordado para o período 21-27 con cargo aos fondos para asuntos de interior e da política de cohesión.
 
 

Contexto

Ante a invasión militar de Ucraína por parte de Rusia, a UE puxo a disposición axuda humanitaria directa, asistencia de emerxencia da protección civil, apoio nas fronteiras e un estatuto xurídico claro que permite ás persoas que foxen da guerra recibir protección inmediata na UE. Esta Comunicación derívase da decisión adoptada o 4 de marzo de introducir unha protección temporal para as persoas que foxen da guerra que lles concede dereito a aloxamento, asistencia sanitaria, acceso ao mercado laboral e educación. Completa as directrices operativas para o apoio aos Estados membros na aplicación da Directiva sobre protección temporal, así como as directrices operativas sobre a xestión das fronteiras exteriores, destinadas a axudar aos gardas de fronteiras dos Estados membros a xestionar con eficacia as chegadas nas fronteiras con Ucraína.

 
Más informaciónComisión Europea
Comunicación sobre la acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania: preparando a Europa para cubrir las necesidades (en inglés)
Sitio web – Solidaridad de la UE con Ucrania
Sitio web – Información para las personas que huyen de la guerra en Ucrania
 
 
 

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data