Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

A Comisión establece as principais medidas para xestionar os riscos climáticos a fin de protexer ás persoas e a prosperidade

12/03/2024 | ,

—  A Comisión Europea publicou unha Comunicación sobre a xestión dos riscos climáticos en Europa. 

— A Comunicación indica como a UE e os seus Estados membro poden prever, comprender e abordar mellor os crecentes riscos climáticos. Ademais, explica como poden preparar e aplicar estratexias que salven vidas, reduzan os custos e protexan a prosperidade en toda a UE.

Bruxelas, 12 de marzo de 2024. A Comunicación é unha resposta á primeira avaliación europea do risco climático (EUCRA), un informe científico da Axencia Europea de Medio Ambiente.

En conxunto, ambos os documentos representan un chamamento á acción a todos os niveis de goberno, así como ao sector privado e a sociedade civil.

Establecen claramente como todos os principais sectores e ámbitos están expostos a riscos relacionados co clima, a gravidade e urxencia dos riscos e a importancia de saber con certeza a quen corresponde a responsabilidade de facer fronte aos riscos.

2023 foi o ano máis caloroso xamais rexistrado. Segundo o informe de febreiro do Servizo de Cambio Climático de Copernicus, a temperatura media mundial dos doce meses anteriores superara o limiar de 1,5 graos contemplado no Acordo de París.

Posto que a UE está a tomar medidas globais para reducir as súas emisións e limitar o cambio climático, tamén debemos tomar medidas para adaptarnos aos cambios xa inevitables e protexer ás persoas e a prosperidade.

Segundo unha enquisa do Eurobarómetro, o 77% dos europeos considera que o cambio climático é un problema moi grave, e máis dun de cada tres europeos (o 37%) xa se sente exposto persoalmente aos riscos climáticos.

A Comunicación indica como a UE pode facer fronte eficazmente aos riscos e mellorar a resiliencia fronte ao cambio climático.

A Comisión propón unha serie de medidas e colaborará con outras institucións da UE, os Estados membro, as autoridades rexionais e locais, os cidadáns e as empresas para dar curso ás súas suxerencias.

Dotar á sociedade europea dunha maior resiliencia fronte ao cambio climático

A Comunicación da Comisión insiste no carácter esencial de actuar para mellorar a resiliencia fronte ao cambio climático a fin de manter o bo funcionamento da sociedade e protexer ás persoas, a competitividade económica e a saúde das economías e empresas da UE.

Tamén é unha necesidade desde o punto de vista dunha transición xusta e equitativa. Investir por adiantado na redución da nosa vulnerabilidade ao risco climático conlevará uns custos moito máis baixos que os altos importes necesarios para recuperarse de efectos do clima como secas, inundacións, incendios forestais, enfermidades, malas colleitas ou ondas de calor.

Unha estimación conservadora é que eses danos poderían reducir o PIB da UE en aproximadamente un 7% a finais de século. Os investimentos en edificios, transporte e sistemas enerxéticos resilientes fronte ao cambio climático tamén poderían brindar importantes oportunidades de negocio e redundar de forma máis ampla en beneficio da economía europea, ao crear postos de traballo altamente cualificados e xerar enerxía limpa asequible.

Para axudar á UE e aos seus Estados membro para xestionar os riscos climáticos, a Comunicación define as catro categorías principais de acción que figuran a continuación:

 • Mellora da gobernanza: A Comisión pide aos Estados membro que velen por que os riscos e responsabilidades compréndanse mellor e baséense nos mellores datos e no diálogo. Determinar quenes son responsables en materia de riscos constitúe un primeiro paso crucial. A Comisión reclama unha cooperación máis estreita en materia de resiliencia fronte ao cambio climático entre os niveis nacional, rexional e local para velar por que haxa capacidades técnicas e recursos onde sexan máis eficaces. A resiliencia fronte ao cambio climático forma parte cada vez máis de todas as políticas sectoriais, pero persisten deficiencias na planificación e a execución a nivel nacional. A Comunicación sinala que os Estados membro están a mellorar as medidas de adaptación e deron os primeiros pasos para incorporar a resiliencia fronte ao cambio climático aos seus plans nacionais de enerxía e clima.
 • Mellores ferramentas para capacitar aos responsables en materia de riscos: Os responsables políticos, as empresas e os investidores deben comprender mellor as interrelacións entre os riscos climáticos, o investimento e as estratexias de financiamento a longo prazo. Poden mandar os sinais adecuados ao mercado para contribuír a colmar as actuais brechas en materia de resiliencia e protección. A Comisión mellorará as ferramentas existentes para axudar ás autoridades rexionais e locais a prepararse mellor mediante datos fundados e rigorosos. A Comisión e a Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) facilitarán o acceso aos principais datos, produtos, aplicacións, indicadores e servizos de forma detallada e localizada. Para axudar en situacións de emerxencia, o servizo de alerta de emerxencia por satélite de Galileo (EWSS) estará dispoñible en 2025 para comunicar información de alerta a persoas, empresas e autoridades públicas mesmo cando se eliminen os sistemas de alerta terrestre. As principais lagoas de datos colmaranse grazas á proposta de Lei de vixilancia forestal e á proposta de Lei de vixilancia do chan, que mellorarán as ferramentas de alerta temperá dos incendios forestais e outras catástrofes e contribuirán a unhas avaliacións de riscos máis precisas. En termos máis xenerais, a Comisión fomentará o uso dos sistemas dispoñibles de seguimento, previsión e alerta.
 • Aproveitamento das políticas estruturais: estas poden empregarse eficazmente nos Estados membro para xestionar os riscos climáticos. Tres ámbitos políticos estruturais resultan especialmente prometedores desde o punto de vista da xestión dos riscos climáticos en todos os sectores:
  • Unha mellor ordenación do territorio nos Estados membro;
  • A incorporación dos riscos climáticos á planificación e o mantemento de infraestruturas críticas;
  • e o vínculo entre os mecanismos de solidariedade a nivel da UE, como o MPCU, o Fondo de Solidariedade da UE e os investimentos estruturais da política de cohesión, coas medidas nacionais de resiliencia adecuadas.
  • Os sistemas e activos de protección civil deben estar preparados para o futuro, mediante investimentos na xestión do risco de catástrofes da UE e dos Estados membro, capacidades de resposta e coñecementos especializados que poidan aplicarse rapidamente máis aló das fronteiras. Así deberían integrarse plenamente os riscos climáticos nos procedementos de xestión do risco de catástrofes.
 • Condicións previas adecuadas para financiar a resiliencia fronte ao cambio climático: Será crucial mobilizar fondos suficientes para a resiliencia fronte ao cambio climático, tanto públicos como privados. A Comisión está disposta a apoiar aos Estados membro para mellorar e integrar a orzamentación de riscos derivados do clima nos procesos orzamentarios nacionais. Para velar por que o gasto da UE sexa resiliente ao cambio climático, a Comisión integrará as consideracións de adaptación a tal cambio na execución dos programas e actividades da UE como parte do principio de «non causar un prexuízo significativo». A Comisión convocará un grupo de reflexión temporal sobre a mobilización de financiamento dirixida á resiliencia fronte ao cambio climático. Este grupo de reflexión reunirá aos principais interlocutores da industria e a representantes de institucións financeiras públicas e privadas para debater como facilitar o financiamento destinado á resiliencia fronte ao cambio climático. A Comisión pide aos Estados membro que teñan en conta os riscos climáticos á hora de incluír criterios de sustentabilidade ambiental nas licitacións competitivas de contratación pública, por exemplo, mediante a Lei sobre a industria de cero emisións netas.

Desde unha perspectiva sectorial, a Comisión presenta na súa Comunicación propostas de actuación concretas divididas en seis grandes grupos afectados, a saber: os que afectan os ecosistemas naturais, a saúde, os alimentos, as infraestruturas e a contorna construída, a economía e a auga.

A aplicación do Dereito vixente da UE é un importante elemento previo á hora de xestionar con éxito os riscos en moitos destes ámbitos, e na Comunicación explícanse as medidas fundamentais.

Aínda que a Comunicación céntrase na xestión dos riscos climáticos na Unión Europea, esta tamén actúa a escala internacional á hora de facer fronte a tal riscos, e unha gran parte do noso financiamento internacional para a loita contra o cambio climático destínase a medidas de adaptación.

A Comisión seguirá intercambiando experiencias, coñecementos e ferramentas en materia de xestión dos riscos climáticos a escala internacional e abordará a xestión de tal riscos nas súas conversacións bilaterais e multilaterais.

Antecedentes

Unha aceleración historicamente elevada das perturbacións do clima en 2023 coincidiu cun quecemento global que alcanzou os 1,48 °C por encima dos niveis preindustriales, mentres as temperaturas dos océanos e a perda de xeo no Océano Antártico superaron as súas plusmarcas por unha ampla marxe.

A temperatura do aire de superficie subiu aínda máis en Europa, coa última media quinquenal cifrada en 2,2 °C por encima da era preindustrial. Europa está a quentarse dúas veces máis rapidamente que o resto do mundo.

Para evitar as peores consecuencias do cambio climático e protexer vidas, ademais da saúde, a economía e os ecosistemas, hai que reducir as emisións.

Aínda que a UE está a tomar medidas para diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro, os efectos do clima xa nos afectan e os riscos seguirán agravándose, o que significa que as medidas de adaptación ao cambio climático tamén son esenciais.

A avaliación europea do risco climático indica 36 riscos principais divididos nos cinco grandes grupos afectados: ecosistemas, alimentos, saúde, infraestruturas e economía.

Máis da metade dos riscos detectados esixen máis medidas agora e oito deles son especialmente urxentes, principalmente para conservar os ecosistemas, protexer ás persoas fronte á calor, e ás persoas e as infraestruturas fronte ás inundacións e os incendios forestais.

Desde a adopción da primeira Estratexia de Adaptación da UE en 2013 e da Estratexia de Adaptación actualizada en febreiro de 2021, durante o mandado da Comisión presidida por Von der Leyen, a UE e os seus Estados membro avanzaron considerablemente na comprensión dos riscos climáticos aos que se enfrontan e na preparación ante eles.

As avaliacións nacionais dos riscos climáticos serven cada vez máis para fundamentar a formulación de políticas de adaptación. Con todo, a preparación social segue sendo baixa debido ao desfasamento entre a formulación e a execución das políticas e o rápido aumento dos niveis de risco.

Máis información: Comisión Europea

Comunicación sobre a xestión dos riscos climáticos en Europa

Preguntas e respostas: Comunicación sobre a xestión dos riscos climáticos: protexer ás persoas e a prosperidade

Nova FGE: Lei sobre a industria de cero emisións netas

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data