Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Medioambiente e Clima » A Comisión propón cambiar o status internacional do lobo de «estritamente protexido» a «protexido»

A Comisión propón cambiar o status internacional do lobo de «estritamente protexido» a «protexido»

31/01/2024 | , ,

— A Comisión presentou unha proposta de Decisión do Consello para adaptar o estatuto de protección do lobo.  

— Faino en virtude do Convenio relativo á conservación da vida silvestre e do medio natural en Europa (Convenio de Berna), no que son partes a UE e os seus Estados membro.

Bruxelas, 20 de decembro de 2023. O estatuto de protección do lobo en virtude do Convenio de Berna estableceuse sobre a base dos datos científicos dispoñibles no momento da súa negociación en 1979. Agora, e tas realizar unha análise en profundidade sobre a situación do lobo na UE, a Comisión propón que o lobo pase a estar «protexido» en lugar de «estritamente protexido».

A proposta é coherente co anuncio da Comisión feito en setembro de 2023 de que, sobre a base dos datos recompilados, decidiría sobre unha proposta para modificar, se procedía, o estatuto de protección do lobo e actualizar o marco xurídico a fin de permitir, en caso necesario, unha maior flexibilidade.

Cambiar o estatuto de protección do lobo en virtude do Convenio de Berna, previo acordo dos Estados membro da UE e outras partes nese Convenio, é unha condición previa para calquera modificación similar do seu estatuto a escala da UE. A proposta corresponde en gran medida á posición expresada polo Parlamento Europeo na súa Resolución do 24 de novembro de 2022.

A presidenta Ursula von der Leyen declarou o seguinte: «O retorno do lobo é unha boa noticia para a biodiversidade en Europa. Con todo, a concentración de mandas de lobos nalgunhas rexións europeas converteuse nun perigo real, especialmente para o gando. Para xestionar máis activamente as concentracións críticas de lobos, as autoridades locais pediron máis flexibilidade. A instancia europea debería facilitalo, e o proceso iniciado hoxe pola Comisión representa un paso importante a este respecto. Estou profundamente convencida de que podemos atopar solucións concretas para protexer tanto a biodiversidade como os nosos medios de subsistencia rurais, e de que as atoparemos».

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, afirmou: «A proposta de modificar o estatuto de protección dos lobos en virtude do Convenio de Berna recoñece a necesidade de solucionar os problemas que expón o aumento das poboacións de lobos, mantendo ao mesmo tempo o obxectivo de conservación da biodiversidade e o de alcanzar e manter un estado de conservación favorable da especie. A Comisión seguirá apoiando ás autoridades nacionais e locais con financiamento e orientacións para promover a coexistencia co lobo e os grandes carnívoros en xeral. O investimento en medidas de prevención segue sendo esencial para reducir a depredación do gando».

Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, comentou: «Falando cos agricultores e as comunidades rurais entendín que o retorno dos lobos expuxo grandes problemas en diversos ámbitos, especialmente para o pastoreo, nun contexto socioeconómico xa de seu difícil. A proposta presentada hoxe aborda eses problemas, sobre a base dunha análise en profundidade de todos os datos científicos e técnicos dispoñibles. Aproveito tamén esta oportunidade para animar aos Estados membro para aproveitar plenamente o financiamento da UE para soster os investimentos en medidas de prevención, que son esenciais para reducir as ameazas para o gando».

A Comisión segue instando ás autoridades nacionais e locais a que adopten as medidas necesarias no marco actual, co apoio da UE, á vez que lles ofrece unha perspectiva clara de novas flexibilidades de xestión se as posibilidades existentes resultasen insuficientes.

Apoio ás autoridades nacionais e locais

O retorno do lobo ás rexións da UE das que estaba ausente desde facía moito tempo e a súa crecente poboación en novos territorios deu lugar a problemas e conflitos, como ataques ao gando e tensións cos agricultores e cazadores, especialmente alí onde as medidas de prevención de danos non se aplican de forma xeneralizada.

Como se explica nunha carta conxunta enviada polos comisarios Sinkevičius e Wojciechowski aos ministros da UE, a Comisión axuda ás autoridades nacionais e locais a previr ou reducir considerablemente os riscos de depredación. As diferentes medidas demostraron a súa eficacia cando se aplican correctamente e adáptanse ao contexto local.

O análise en profundidade publicado hoxe indica que as poboacións de lobos aumentaron considerablemente nas dúas últimas décadas e que ocupan territorios cada vez máis amplos. Hai máis de vinte mil lobos e as súas poboacións aumentan en xeral, igual que as súas zonas de distribución, habendo manadas reprodutoras en 23 Estados membro da UE.

Trátase dun éxito desde o punto de vista da conservación da especie, un éxito que foi posible grazas á lexislación en materia de protección, a unha actitude máis favorable da poboación e á mellora dos hábitats. Con todo, esta expansión deu lugar a un aumento dos conflitos coas actividades humanas, sobre todo polos danos ao gando, cunha forte presión en zonas e rexións concretas.

Esta realidade cambiante sobre o terreo xustifica agora unha adaptación do nivel de protección xurídica, a fin de permitir unha maior flexibilidade de xestión a todas as Partes no Convenio de Berna, mentres se mantén o obxectivo legal xeneral de alcanzar e preservar un estado de conservación favorable da especie.

Existe financiamento da UE para apoiar os investimentos adecuados nas medidas apropiadas de prevención de danos, as cales seguirán sendo esenciais para diminuír a depredación do gando.

Próximas etapas

Corresponde agora aos Estados membro decidir sobre esta proposta. Unha vez adoptada, a UE presentaraa ao Comité Permanente do Convenio de Berna. En función do resultado das decisións que adopten o Consello e o Comité Permanente do Convenio de Berna, a Comisión podería propoñer a adaptación do estatuto de protección do lobo na UE.

Mentres tanto, a Comisión segue instando as autoridades locais e nacionais a que tomen medidas, cando sexa necesario, tal e como permiten as posibilidades de establecer excepcións da lexislación vixente, e a que aproveiten as posibilidades de financiamento da UE dispoñibles para investir en medidas de prevención e compensación.

A Comisión publicou en 2021 orientacións detalladas con exemplos de mellores prácticas. A Comisión proseguirá a súa estreita cooperación cos Estados membro para supervisar os avances cara á consecución do estado de conservación favorable do lobo e a súa coexistencia coas actividades socioeconómicas.

Tamén seguirá apoiando os investimentos na coexistencia cos grandes carnívoros e o labor das iniciativas conexas das partes interesadas rexionais e europeas.

Antecedentes

O Convenio de Berna é un tratado intergobernamental do Consello de Europa celebrado en 1979 para conservar a flora e a fauna silvestres europeas e os seus hábitats naturais, especialmente daqueles cuxa conservación requira a cooperación de varios Estados.

A partir de abril de 2024 terá cincuenta Partes Contratantes, entre elas todos os Estados membro da UE. A Directiva sobre hábitats da UE incorpora os requisitos do Convenio de Berna e establece unha protección estrita para a maioría das poboacións de lobos en Europa, con posibilidades de establecer excepcións.

Máis información: Comisión Europea

Preguntas e respostas

Galicia, Asturias, Cantabria e Castela e León solicitan comparecer ante o Parlamento Europeo para expoñer a situación “real” do lobo nos seus territorios

Galicia defende ante a Unión Europea o seu modelo de xestión do lobo como garantía do equilibrio entre a especie e a gandaría sostible

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data