Bruxelas, 23 de xaneiro de 2019. Tendo en conta a continua incerteza no Reino Unido ao redor da ratificación do Acordo de Retirada, a Comisión adoptou hoxe dúas propostas lexislativas para axudar a mitigar o importante impacto que tería un Brexit sen acordo na pesca a nivel da UE.
A primeira proposta ten por obxecto permitir que os pescadores e os operadores dos Estados membros da UE reciban unha compensación con cargo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca pola paralización temporal das actividades pesqueiras. Isto axudará a compensar algunhas das repercusións do peche repentino das augas británicas aos buques pesqueiros da UE no caso de que non se chegue a un acordo.
A segunda proposta modifica o Regulamento sobre a xestión sustentable das frotas exteriores. O obxectivo desta proposta é garantir que a UE estea en condicións de conceder aos buques británicos acceso ás augas da UE ata finais de 2019, a condición de que se conceda aos buques da UE acceso recíproco ás augas británicas. A proposta tamén prevé un procedemento simplificado para autorizar aos buques británicos a faenar en augas da UE e aos buques da UE para faenar en augas británicas, no caso de que o Reino Unido conceda devandito acceso. A proposta limítase a 2019 e baséase no acordo alcanzado no Consello de Agricultura e Pesca dos días 17 e 18 de decembro de 2018 sobre as posibilidades de pesca para o ano 2019.
Estas medidas de continxencia en ningún caso poderán atenuar o impacto global da falta de acordo, como tampouco reproducirán plenamente de ningún modo as vantaxes da pertenza á UE ou as condicións dun eventual período de transición, tal como prevé o Acordo de Retirada. Limítanse aos ámbitos específicos nos que é absolutamente necesario protexer os intereses vitais da UE e nos que as medidas de preparación non son suficientes por si soas. Por regra xeral, terán carácter temporal e alcance limitado e serán adoptadas unilateralmente pola UE.
Próximas etapas
Estas propostas están supeditadas ao procedemento de codecisión. A Comisión traballará co Parlamento Europeo e o Consello para garantir a adopción dos actos lexislativos propostos de forma que entren en vigor o 29 de marzo de 2019, como moi tarde.
Antecedentes
O 19 de decembro de 2018, a Comisión publicou a súa terceira Comunicación sobre a preparación do Brexit, que aplica o seu plan de acción de continxencia por se non se alcanzase un acordo. Esta Comunicación inclúe catorce medidas nun número limitado de ámbitos nos que a falta de acordo xeraría fortes perturbacións para os cidadáns e as empresas na EU-27. Estes ámbitos inclúen os servizos financeiros, o transporte aéreo, as aduanas e a política en materia de cambio climático, entre outros.
Como parte da súa actividade de preparación, a Comisión tamén publicou oitenta e oito comunicacións sectoriais para informar os cidadáns das consecuencias da retirada do Reino Unido en ausencia dun acordo de retirada. Están dispoñibles en todas as linguas oficiais da UE. A Comisión mantivo tamén debates técnicos cos Estados membros da EU-27, tanto sobre cuestións xerais de preparación como sobre medidas de preparación sectoriais, xurídicas e administrativas específicas. As diapositivas utilizadas nestes seminarios técnicos están dispoñibles en liña.
Durante as próximas semanas, a Comisión continuará coa aplicación do seu plan de acción de continxencia, supervisará a necesidade de medidas adicionais e seguirá apoiando aos Estados membros no seu traballo de preparación.