Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Galicia na UE

A Comisión aproba unha medida española e portuguesa destinada a reducir o prezo da electricidade no contexto da crise enerxética

08/06/2022 |

 

— A Comisión Europea vén de aprobar unha medida española e portuguesa por valor de 8 400 millóns de euros destinada a reducir os prezos almacenistas da electricidade no mercado ibérico mediante a minoración do custo dos insumos das centrais eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.

 

Bruxelas, de 8 de xuño de 2022.– A Comisión acaba de aprobar, en virtude das normas sobre axudas estatais da UE, unha medida española e portuguesa por valor de 8 400 millóns de euros destinada a reducir os prezos almacenistas da electricidade no mercado ibérico (MIBEL) mediante a minoración do custo dos insumos das centrais eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. A medida está en consonancia coa Comunicación da Comisión sobre seguridade do suministro e prezos da enerxía asequibles, así como coas conclusións do Consello Europeo nas que se fai referencia á adopción de medidas temporais de emerxencia para reducir os prezos en man do mercado da electricidade en favor das empresas e os consumidores, que non afecten as condicións comerciais nunha medida contraria ao interese común.

A medida española e portuguesa

O aumento sostido dos prezos do gas tras o ataque inxustificado de Rusia a Ucraína deu lugar a un aumento dos prezos da electricidade en toda a UE. Neste contexto, en maio de 2022, España e Portugal notificaron á Comisión a súa intención de adoptar unha medida por valor de 8 400 millóns de euros (6 300 millóns correspondentes a España e 2 100 millóns a Portugal) para reducir os custos dos insumos das centrais eléctricas alimentadas con combustibles fósiles co fin de reducir os seus custos de produción e, en última instancia, o prezo no mercado almacenista da electricidade, en beneficio dos consumidores.
A medida aplicarase ata o 31 de maio de 2023. A modalidade da axuda será o pago dunha subvención directa aos produtores de electricidade co fin de financiar unha parte dos seus custos de combustible. O pago diario calcularase como a diferenza de prezo entre o prezo de mercado do gas natural e un límite máximo do prezo do gas fixado nunha media de 48,8 EUR/MWh durante o período de vixencia da medida. Máis concretamente, durante os seis primeiros meses de aplicación da medida, o límite de prezo efectivo fixarase en 40 EUR/MWh. A partir do sétimo mes, este límite incrementarase mensualmente en 5 de euros ao mes, o que dará lugar a un límite de prezo de 70 EUR/MWh no duodécimo mes.
A medida financiarase mediante: i) unha parte das denominadas «rendas de conxestión» (é dicir, as rendas obtidas polo xestor da rede de transporte español como resultado do comercio transfronteirizo de electricidade entre Francia e España), e ii) unha cota imposta por España e Portugal aos compradores que se beneficien da medida.

Apreciación da Comisión

A Comisión evaluou a medida conforme as normas sobre axudas estatais da UE, en virtude do cal, os Estados membros poden conceder axudas a empresas ou sectores específicos para poñer remedio a unha grave perturbación na economía dun Estado membro.

A Comisión concluíu que a medida se axusta ás normas da UE sobre axudas estatais. En particular, a Comisión constatou que a medida:
Difire doutras modalidades de intervención de prezos debido ás circunstancias particulares do mercado almacenista ibérico da electricidade. En concreto, a limitada capacidade de interconexión da Península Ibérica, a elevada exposición dos consumidores aos prezos almacenistas da electricidade, así como a elevada influencia do gas na fixación dos prezos da electricidade provocaron unha perturbación especialmente grave das economías española e portuguesa.
É adecuada, necesaria e proporcionada. En particular, a medida reducirá os prezos almacenistas da electricidade en favor dos consumidores, sen afectar as condicións comerciais en forma contraria ao interese común. Doutra banda, a medida non vai máis aló do necesario para facer fronte aos prezos excepcionalmente elevados da electricidade na Península Ibérica.
Ten un carácter estritamente temporal, xa que só aplicarase ata o 31 de maio de 2023.
Ademais, a medida aprobada hoxe reduce ao mínimo o  falseamiento da competencia e evita posibles efectos negativos no funcionamento dos mercados da electricidade en man e a prazo. Doutra banda, en consonancia coas normas do mercado interior, a medida non dá lugar a restricións transfronteirizas ao comercio nin a discriminación entre consumidores ibéricos e non ibéricos. Sobre esta base, a Comisión aprobou a medida en virtude das normas da UE en materia de axudas estatais.

 

Contexto

Os días 24 e 25 de marzo de 2022 o Consello Europeo, a raíz da Comunicación da Comisión sobre a seguridade do suministro e uns prezos asequibles da enerxía recoñeceu que a persistencia dos elevados prezos da enerxía tiña un impacto cada vez máis negativo nos cidadáns e as empresas da UE. Pediu á Comisión que avaliase as medidas temporais de emerxencia no mercado da electricidade notificadas polos Estados membros e destinadas a mitigar o impacto dos prezos dos combustibles fósiles na produción de electricidade. Ademais, sinalou que debería terse debidamente en conta o carácter temporal das medidas, así como o nivel de interconexión eléctrica entre a zona de intervención en cuestión e o mercado único da electricidade.

La Comunicación sobre intervencións a corto plazo no mercado da enerxía e melloras a longo plazo  na configuración do mercado da electricidade reconoce que está xustificado adoptar medidas temporais para subvencionar o custo do gas utilizado para a xeración de electricidade con vistas a reducir os prezos no mercado da electricidade, sempre que estas medidas estean adaptadas ás rexións cunha capacidade de interconexión moi limitada, unha gran influencia do gas na fixación de prezos e uns consumidores especialmente expostos aos prezos almacenistas da electricidade. As medidas destinadas a atenuar o impacto do prezo dos combustibles fósiles na produción de electricidade poden contribuír á redución dos prezos da electricidade, que, na actualidade, resultan excesivos.

Más información: Comisión Europea

Buscador

  • Categoría

  • Subcategoría

  • Etiqueta

  • Data