Actualidade

Portada » Actualidade » Novas » Unión Europea » Asuntos Marítimos » A Comisión adopta novas normas aplicables aos sectores da agricultura, a silvicultura, a pesca e a acuicultura

A Comisión adopta novas normas aplicables aos sectores da agricultura, a silvicultura, a pesca e a acuicultura

17/02/2023 | ,

— A Comisión Europea adoptou normas revisadas sobre as axudas estatais aos sectores da agricultura, a silvicultura, a pesca e a acuicultura. 

Bruxelas, 17 de febreiro de 2023. As normas revisadas axustarán as axudas estatais ás prioridades estratéxicas da UE, e en particular a política agrícola común (PAC), a política pesqueira común (PPC) e o Pacto Verde Europeo. A Comisión tamén decidiu prorrogar un ano a validez do chamado Regulamento de minimis no sector pesqueiro.

As novas normas sobre axudas estatais que forman parte do paquete adoptado son as seguintes:

 • Regulamento de exención por categorías no sector agrícola e o Regulamento de exención por categorías no sector pesqueiro revisados permitirá aos Estados membros prestar axuda con rapidez, sempre que se cumpran condicións que limitan a distorsión da competencia no mercado único. As normas establecidas no ambos regulamentos son complementarias das establecidas nas Directrices aplicables aos sectores agrícola, forestal e pesqueiro, que establecen as condicións nas que a Comisión avalía se as medidas de axuda estatal que non estean exentas por categorías son compatibles co mercado único.
 • As novas Directrices sobre axudas estatais aos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais («Directrices agrícolas»), e as novas Directrices sobre axudas estatais no sector da pesca e a acuicultura («Directrices pesqueiras») baséanse na experiencia práctica recente da Comisión e as prioridades estratéxicas actuais da UE, concretamente a política agrícola común («PAC»), o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura («FEMPA») e o Pacto Verde Europeo, ademais da Estratexia «Da Granxa á Mesa» e a Estratexia sobre Biodiversidade.

A Comisión decidiu prorrogar ata o 31 de decembro de 2023 o Regulamento de minimis aplicable ao sector pesqueiro [Regulamento (UE) n.º 717/2014], actualmente en vigor ata o 31 de decembro de 2022. Por mor das peticións das partes interesadas e de varios Estados membros realizadas durante os procesos de consulta, esta prórroga permitirá á Comisión finalizar o seu proceso de revisión, así como a súa reflexión en curso sobre se a transformación e comercialización dos produtos da pesca e a acuicultura xa non deben incluírse no Regulamento de minimis no sector da pesca e, en cambio, entrar no ámbito de aplicación do Regulamento xeral de minimis.

As normas revisadas

Os principais cambios introducidos no Regulamento de exención por categorías no sector agrícola e o Regulamento de exención por categorías no sector da pesca inclúen unha importante ampliación do ámbito de aplicación das medidas de exención por categorías. Trátase concretamente de:

 • Novas categorías de medidas de exención por categorías, tales como as axudas destinadas a previr ou compensar os danos causados por animais protexidos, as axudas en favor de compromisos de xestión ambiental, as axudas á cooperación nos sectores da agricultura e a silvicultura, ou as axudas destinadas a reparar os danos causados por desastres naturais nos sectores da pesca e a acuicultura;
 • Medidas de exención por categorías a medida para proxectos de desenvolvemento local participativo destinados a promover o desenvolvemento das zonas rurais a escala local;
 • Un novo límite máximo para os proxectos de grupos operativos da Asociación Europea para a Innovación destinados a introducir innovacións no sector agrícola e nas zonas rurais. Os proxectos por baixo de 500 000 ou ata 2 millóns de euros por empresa están agora exentos por categorías.

As Directrices agrícolas revisadas introducen os principais cambios seguintes:

 • Un novo procedemento simplificado de autorización das axudas estatais no caso das medidas cofinanciadas con cargo á PAC;
 • Unha ampliación do ámbito de aplicación das medidas contra as enfermidades animais e as pragas vexetais, de maneira que se poidan conceder axudas por novas enfermidades animais e determinadas especies exóticas invasoras;
 • Novos incentivos para que os agricultores adopten réximes polos que se ateñan a unhas normas ambientais máis estritas que as esixidas pola lei.

Directrices pesqueiras revisadas introducen os principais cambios seguintes:

 • Unha ampliación do ámbito de aplicación das medidas contra as enfermidades animais na acuicultura, de maneira que se poidan conceder axudas por novas enfermidades animais e determinadas especies exóticas invasoras;
 • Introdución de novas categorías de axuda, tales como axudas ás frotas e medidas de paralización (en consonancia co FEMPA) e axudas ao investimento en equipos que contribúan á seguridade dos buques pesqueiros nas rexións ultraperiféricas da Unión. Ao mesmo tempo, cabe sinalar que é pouco probable que se aproben medidas de aumento da capacidade.

Contexto

En maio de 2021, a Comisión publicou un documento de traballo dos servizos da Comisión no que se expoñían os resultados da avaliación das normas sobre axudas estatais nos sectores agrícola e forestal e ás zonas rurais. A avaliación constatou que, en xeral, as normas vixentes funcionaban ben, pero que eran necesarios axustes específicos para adaptalas ás prioridades actuais da UE, concretamente a futura política agrícola común e o Pacto Verde Europeo. En consecuencia, a Comisión puxo en marcha unha avaliación de impacto para solicitar máis datos sobre os ámbitos susceptibles de mellora, mediante unha consulta pública aberta iniciada en xaneiro de 2022 e consultas específicas ás autoridades dos Estados membros.

Polo que se refire ao sector da pesca e a acuicultura, a Comisión iniciou a súa revisión en 2019 coa publicación dunha folla de roteiro de avaliación combinada. A avaliación do actual marco de axudas estatais neste sector realizouse paralelamente á avaliación de impacto. O proceso de revisión tamén incluíu unha consulta pública aberta iniciada en xaneiro de 2022, ademais de conversacións coas partes interesadas e as autoridades nacionais de competencia. Tamén neste caso, a avaliación puxo de manifesto que, aínda que as normas axustábanse en xeral á súa finalidade, eran necesarios axustes específicos para adaptalas ás novas normas da política pesqueira común, e en particular o novo Regulamento FEMPA.

A Comisión convidou a todas as partes interesadas a presentar as súas observacións acerca da proposta de revisión das normas sobre axudas estatais aos axudas estatais aos sectores da agricultura, a silvicultura, a pesca e a acuicultura, e debateunas cos Estados membros nas reunións celebradas en marzo e setembro de 2022.

Máis información: Comisión Europa

Buscador

 • Categoría

 • Subcategoría

 • Etiqueta

 • Data