Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

15/05/2020

A Comisión convida a presentar observacións sobre a proposta actualizada de normas simplificadas sobre axudas estatais combinadas con axuda da UE

4947F_1589557306_P031136001802-551028.jpg
A Comisión Europea convida os Estados membros e outras partes interesadas a presentar observacións sobre a súa proposta actualizada consistente en eximir do exame previo da Comisión establecido nas normas sobre axudas estatais da UE ás axudas concedidas mediante fondos nacionais a proxectos apoiados por determinados programas xestionados de forma centralizada pola UE. Xa se consultou aos Estados membros sobre un proxecto de proposta anterior.

Bruxelas, 15 de maio de 2020. Co fin de mellorar a interacción entre as normas de financiamento da UE e as súas normas de axudas estatais, a Comisión propón racionalizar as normas sobre axudas estatais aplicables ao financiamento nacional de proxectos ou produtos financeiros que entren no ámbito de aplicación de determinados programas da UE. As normas sobre financiamento da UE e axudas estatais aplicables a eses tipos de financiamento deben estar aliñadas para evitar complexidades innecesarias, á vez que salvagardan a competencia no mercado único da UE.

Eximir ás axudas correspondentes a eses ámbitos da obrigación de notificación previa á Comisión e de aprobación por parte desta constituirá unha simplificación de gran calado, posible polas salvaguardias xa presentes nos programas da UE xestionados pola Comisión de forma centralizada. En particular, o apoio concedido no contexto destes programas está enfocado nun obxectivo de interese común, aborda unha distorsión do mercado ou os obxectivos de cohesión socioeconómica e limítase á cantidade mínima necesaria.

A Comisión levou a cabo unha primeira consulta pública entre o 27 de xullo e o 27 de setembro de 2019, en relación coa revisión específica do Regulamento xeral de exención por categorías (RGEC), que pretendía ampliar a súa aplicación, supeditada a unha serie limitada de condicións, aos fondos nacionais destinados ao tres ámbitos seguintes:
  1. operacións de financiamento e de investimento apoiadas polo Fondo InvestEU;
  2. proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) que recibisen un «Selo de Excelencia» en virtude de Horizonte Europa, así como proxectos no ámbito do futuro programa Cofinanciación;
  3. proxectos de cooperación territorial europea (CTE), coñecida como Interreg.
En resposta a esa primeira consulta, a Comisión recibiu un elevado número de observacións, que analizou minuciosamente e tido en conta ao elaborar esta proposta actualizada.

A proposta actualizada da Comisión, que é agora obxecto dunha segunda consulta pública, aborda as preocupacións fundamentais expostas polas partes interesadas na primeira consulta. En particular, os cambios na proposta buscan mellorar a claridade e seguir axustando as normas ao disposto nas normas de financiamento da UE pertinentes. Devanditos cambios detállanse na nota explicativa que acompaña á proposta actualizada.

En plena pandemia de coronavirus, a Comisión pon en marcha a segunda consulta pública sobre a revisión específica do RGEC. A principal resposta ao coronavirus no plano orzamentario procede dos orzamentos nacionais dos Estados membros. A Comisión, por tanto, adoptou un Marco Temporal sobre as axudas estatais que permite aos Estados membros utilizar plenamente a flexibilidade prevista nas normas sobre axudas estatais co fin de apoiar a economía no contexto da pandemia de COVID-19. O obxectivo é garantir que existe aínda unha liquidez suficiente a disposición das empresas de todo tipo e preservar a continuidade da actividade económica durante a pandemia e despois dela, á vez que se asegura que o apoio ás empresas dun Estado membro non menoscaba o mercado único europeo. No entanto, tamén é necesario continuar preparando o período posterior á crise, en particular concluíndo a revisión específica do RGEC a tempo para o comezo do próximo marco financeiro plurianual correspondente ao período 2021-2027.

A consulta pública iniciada trata de solicitar os puntos de vista das partes interesadas pertinentes (incluídos os Estados membros) sobre a proposta de revisión do RGEC. Convídase as partes interesadas a presentar comentarios sobre a consulta como moi tarde o 6 de xullo de 2020.

A Comisión pretende adoptar o texto final revisado a tempo para o próximo marco financeiro plurianual, con obxecto de garantir que todas as normas estean en vigor coa antelación suficiente antes de que en 2021 comece o novo período de financiamento.

O proxecto de Regulamento modificado e todos os detalles sobre a consulta pública poden consultarse en: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html

Contexto

O artigo 108, apartado 3, do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE) esixe aos Estados membros que notifiquen todas as axudas estatais á Comisión Europea e que as apliquen unicamente despois de que a Comisión aprobounas. O Regulamento da UE que permite as axudas estatais faculta á Comisión a declarar compatibles co mercado único certas categorías de axudas estatais e a eximilas da obrigación de notificación que establece o Tratado.

O RGEC declara categorías específicas de axudas estatais compatibles co Tratado, sempre que cumpran condicións claras, e exime a esas categorías da esixencia de notificación e aprobación previas da Comisión. Isto permite aos Estados membros aplicar esas medidas directamente, con total seguridade xurídica. O Regulamento xeral de exención por categorías de 2014 permitiu aos Estados membros aplicar unha ampla gama de medidas de axuda estatal sen a aprobación previa da Comisión, dada a súa baixa probabilidade de falseamiento da competencia. Foi modificado en varias ocasións para simplificar as normas e ampliar o seu ámbito de aplicación. En consecuencia, desde 2015 máis do 96 % das novas medidas de axuda estatal para as que se rexistraron gastos por vez primeira non esixiron notificación á Comisión. Esta situación axústase á formulación da Comisión de «ser grande nas cousas grandes e pequeno nas cousas pequenas», é dicir, centrarse en cumprir máis e con maior rapidez, e ao mesmo tempo facer menos onde non se perciba a existencia dun valor engadido.

Para facilitar a aplicación do próximo marco financeiro plurianual e mellorar a interacción entre as normas de financiamento da UE e as súas normas sobre axudas estatais, o Consello da UE, tras unha proposta da Comisión adoptada en xuño de 2018, adoptou en novembro de 2019 unha modificación do Regulamento da UE que permite as axudas estatais [Regulamento (UE) 2015/1588 do Consello]. Sobre a base do Regulamento revisado, a Comisión está facultada para introducir modificacións específicas no RGEC.

Ademais da consulta pública, a proposta de texto revisado do RGEC tamén se debaterá nunha reunión do comité consultivo entre a Comisión e os Estados membros. Este proceso garantirá que os Estados membros e as partes interesadas teñan as oportunidades suficientes de presentar observacións ao proxecto de proposta da Comisión.

Fonte: Comisión Europea

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante