Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

29/11/2017

Paquete de outono do Semestre Europeo: iniciativas para lograr un crecemento sustentable e integrador

Os comisarios Dombrovskis, Moscovici e Thyssen na presentación de paquete de outono. © Unión Europea
  • A Comisión fixa as prioridades económicas e sociais da UE para o ano próximo, formula recomendacións estratéxicas para a zona do euro e completa a avaliación dos proxectos de plans orzamentarios dos Estados membros da devandita zona
  • O ciclo do Semestre Europeo de 2018 de coordinación das políticas económicas, orzamentarias e sociais acométese no contexto dunha actividade económica sólida na UE e a zona do euro, de niveis de emprego máis elevados que nunca e de taxas de desemprego que están a diminuír cara aos niveis anteriores á crise
Bruxelas, 29 de novembro de 2017. A Comisión fixa no seu Paquete de outono do Semestre Europeo as prioridades económicas e sociais da UE para o ano próximo, formula recomendacións estratéxicas para a zona do euro e completa a avaliación dos proxectos de plans orzamentarios dos Estados membros da devandita zona. O ciclo do Semestre Europeo de 2018 de coordinación das políticas económicas, orzamentarias e sociais acométese no contexto dunha actividade económica sólida na UE e a zona do euro, de niveis de emprego máis elevados que nunca e de taxas de desemprego que están a diminuír cara aos niveis anteriores á crise. Posto que todos os Estados membros contribúen a este forte crecemento, a prioridade é agora garantir que esta situación persista e tradúzase en beneficios para todos os cidadáns europeos. Xunto cunhas políticas orzamentarias responsables, a realización de reformas estruturais debe centrarse na creación das condicións necesarias para impulsar aínda máis o investimento e en aumentar o incremento dos salarios reais en apoio da demanda interna. O paquete de hoxe baséase nas previsións económicas de outono de 2017 da Comisión, así como nas prioridades enunciadas polo presidente Juncker no Discurso sobre o Estado da Unión de 2017. Tamén reflicte a recente proclamación do alicerce europeo de dereitos sociais no Cumio Social de  Gotemburgo.

O crecemento económico está a acelerarse con forza e a economía da zona do euro está en vías de crecer este ano ao seu ritmo máis rápido nunha década. Impulsan este bo comportamento un consumo privado  resiliente, un crecemento sólido en todo o mundo e a redución das taxas de desemprego. As economías de todos os Estados membros están a expandirse e están a mellorar os seus mercados de traballo, mentres que os salarios só están a subir con lentitude. O investimento tamén se está recuperando grazas a unhas condicións de financiamento favorables e a un clima económico moito mellor, tras disiparse a incerteza. As finanzas públicas dos países da zona do euro melloraron considerablemente. Posto que os Estados membros atópanse en diferentes fases do ciclo económico, as orientacións adoptadas destacan a necesidade de alcanzar un equilibrio adecuado entre o apoio á expansión económica e a garantía da sustentabilidade das finanzas públicas, en particular mediante a redución dos altos niveis de débeda.

 

Estudo  Prospectivo Anual sobre o Crecemento de 2018

Sobre a base de anteriores orientacións e tendo en conta as diferentes situacións dos Estados membros no ciclo económico, o Estudo  Prospectivo Anual sobre o Crecemento (EPAC) insta os Estados membros a impulsar o investimento como forma de apoiar a expansión e aumentar a produtividade e o crecemento a longo prazo. A Comisión tamén recomenda a introdución de novas reformas estruturais necesarias para que a economía europea sexa máis estable, integradora, produtiva e  resiliente. As políticas orzamentarias deben alcanzar o equilibrio adecuado entre a garantía da sustentabilidade das finanzas públicas e o apoio á expansión económica. A redución dos altos niveis de débeda e a reconstrución de  estabilizadores orzamentarios deben seguir sendo prioritarias. Colmar as lagoas en materia de fiscalidade, mellorar a calidade da composición das finanzas públicas e orientar mellor o gasto poden contribuír a este esforzo. A xustiza social segue sendo unha prioridade transversal e os principios e os dereitos do alicerce europeo de dereitos sociais integraranse no Semestre Europeo a partir de agora.

 

Informe sobre o mecanismo de alerta de 2018

O Informe sobre o mecanismo de alerta (IMA) é un instrumento esencial do Semestre Europeo, cuxo obxectivo é previr e corrixir os desequilibrios que dificultan o correcto funcionamento das economías dos Estados membros, da zona do euro ou da UE no seu conxunto. Sobre a base das análises do Informe sobre o mecanismo de alerta, 12 países foron propostos para ser obxecto dun exame exhaustivo en 2018. Trátase dos mesmos países nos que se detectaron desequilibrios na rolda anterior do procedemento de desequilibrio macroeconómico ( PDM), a saber: Alemaña,  Bulgaria,  Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, os Países Baixos, Portugal e Suecia. A Comisión presentará os seus exames exhaustivos no marco dos seus informes anuais por países previstos en febreiro de 2018.

 

Proxecto de Informe Conxunto sobre o Emprego

Este ano, o proxecto de Informe Conxunto sobre o Emprego é a primeira edición que pon en práctica o cadro de indicadores sociais, unha das ferramentas para aplicar o alicerce europeo de dereitos sociais. O comportamento dos Estados membros avalíase en función de catorce indicadores principais. O Informe Conxunto sobre o Emprego (ICE) tamén ten en conta as reformas das políticas nacionais en relación cos obxectivos establecidos polo alicerce.

O ICE indica a mellora continua do mercado de traballo. Creáronse uns oito millóns de postos de traballo máis desde a toma de posesión da Comisión actual. A taxa de desemprego segue baixando e situouse no 7,5 % (o 8,9 % na zona do euro) en setembro de 2017, o nivel máis baixo desde 2008. Con todo, a recuperación do mercado de traballo non se reflicte nunha subida dos salarios. En varios Estados membros, a renda dispoñible segue estando por baixo dos niveis anteriores á crise.


Proposta de orientacións para as políticas de emprego

As orientacións para as políticas de emprego presentan prioridades e obxectivos comúns para as políticas nacionais de emprego e sintan as bases para as recomendacións específicas por país (REP). A proposta deste ano harmoniza o texto cos principios do alicerce europeo de dereitos sociais, con vistas a mellorar a competitividade de Europa e facer que sexa un mellor lugar para investir, crear postos de traballo de calidade e fomentar a cohesión social.


Recomendación relativa á política económica da zona do euro

A Comisión recomenda unha orientación orzamentaria globalmente neutra e unha combinación de políticas equilibrada para a zona do euro no seu conxunto. Isto debe contribuír a apoiar o investimento e a mellorar a calidade e a composición das finanzas públicas. En consonancia coas prioridades da Comisión, tamén se pide aos Estados membros que intensifiquen os seus esforzos por aplicar medidas de loita contra a planificación fiscal agresiva.

A Recomendación tamén reclama unhas políticas que fomenten o crecemento sustentable e integrador, e melloren a  resiliencia, o reequilibrio e a converxencia. Debe darse prioridade ás reformas que incrementen a produtividade, melloren a contorna institucional e empresarial, faciliten os investimentos, apoien a creación de postos de traballo de calidade e reduzan as desigualdades. A Comisión insta os Estados membros a conseguir progresos significativos cara á consecución do mercado único, especialmente no sector servizos. Os Estados membros con déficits por conta corrente ou cunha elevada débeda externa deben tratar de incrementar a produtividade, mentres que os Estados membros con superávit por conta corrente deben promover o aumento dos salarios e estimular o investimento e a demanda interna.

A Comisión avoga pola introdución de reformas que fomenten a igualdade de oportunidades e o acceso ao mercado de traballo, unhas condicións de traballo xustas, a protección social e a integración. Así mesmo, pide aos Estados membros da zona do euro que alixeire a presión fiscal sobre o traballo, en particular para os traballadores de renda baixa e os segundos traballadores.

A recomendación insta a que se siga avanzando en  pos da realización plena consecución da unión bancaria, no que se refire á redución e a repartición dos riscos, incluíndo un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos e poñendo en funcionamento o mecanismo de protección común para o Fondo Único de Resolución. A supervisión europea das entidades financeiras debe reforzarse para impedir a acumulación de riscos. Tamén debe acelerarse a redución do nivel de préstamos non produtivos e deben integrarse e desenvolverse os mercados de capitais da UE con vistas a facilitar o acceso ao financiamento, sobre todo para as pemes.

Por último, a Comisión recomenda que se avance rapidamente na consecución da Unión Económica e Monetaria, respectando plenamente o mercado interior da Unión e dunha maneira aberta e transparente para cos Estados membros non pertencentes á zona do euro.

 

Ditames sobre os proxectos de plans orzamentarios da zona do euro

A Comisión tamén finalizou a súa avaliación con vistas a determinar se os proxectos de plans orzamentarios ( PPP) de 2018 dos Estados membros da zona do euro cumpren as disposicións do Pacto de Estabilidade e Crecemento ( PEC). Adoptou dezaoito ditames para todos os Estados membros da zona do euro, excepto Grecia.

 
En relación cos dezaseis países do compoñente preventivo do Pacto de Estabilidade e Crecemento:

Considérase que os  PPP de seis países (Alemaña, Finlandia, Lituania, Letonia, Luxemburgo e os Países Baixos) cumpren as esixencias do  PEC para 2018.

Considérase que os  PPP de cinco países (Chipre, Eslovaquia, Estonia, Irlanda e Malta) cumpren en liñas xerais as esixencias do  PEC para 2018. No caso destes países, os plans poderían dar lugar a certa desviación do obxectivo orzamentario a medio prazo de cada país (OMP) ou da senda de axuste cara ao devandito obxectivo.

Os  PPP de cinco países (Austria, Bélxica, Eslovenia, Italia e Portugal) presentan un risco de incumprimento das esixencias do  PEC para 2018. Os  PPP destes Estados membros poderían traducirse nunha desviación significativa respecto da súa senda de axuste cara aos seus  OMP respectivos. No caso de Bélxica e Italia, tamén se prognostica un incumprimento do valor de referencia de redución da débeda.

No caso de Italia, a persistencia dunha elevada débeda pública é un motivo de preocupación. Nunha carta ás autoridades italianas, o vicepresidente  Dombrovskis e o comisario  Moscovici informaron de que a Comisión ten previsto  reevaluar o cumprimento por parte de Italia do valor de referencia de redución da débeda na primavera de 2018.

En canto aos dous países suxeitos actualmente ao compoñente corrector do Pacto de Estabilidade e Crecemento (isto é, inmersos nun procedemento de déficit excesivo):

No caso de Francia, país que podería estar suxeito ao compoñente preventivo a partir de 2018 se se consegue unha corrección oportuna e sustentable do déficit excesivo, considérase que o  PPP corre o risco de incumprir os requisitos do  PEC para 2018, xa que as previsións de outono de 2017 da Comisión indican unha desviación significativa da senda de axuste cara ao  OMP e o incumprimento do valor de referencia para a redución da débeda en 2018.

No caso de España, considérase que o  PPP cumpre en liñas xerais os requisitos do  PEC para 2018, xa que as previsións de outono de 2017 da Comisión indican que o déficit global situarase por baixo do valor de referencia do Tratado do 3 % do PIB en 2018, aínda que non se prevé que se alcance o obxectivo de déficit global e o esforzo orzamentario sería significativamente inferior ao recomendado.

 

A Comisión tamén adoptou unha serie de medidas no marco do Pacto de Estabilidade e Crecemento.

REINO UNIDO

A Comisión recomenda que se peche o procedemento de déficit excesivo no caso do Reino Unido. A previsión da Comisión confirma o carácter oportuno e sustentable da corrección polo Reino Unido do seu déficit excesivo durante o exercicio orzamentario 2016-2017.

ROMANÍA

No caso de Romanía, a Comisión constatou que non se adoptaron medidas eficaces en resposta á recomendación de xuño do Consello e propón que este último adopte unha recomendación revisada para Romanía co fin de que corrixa a súa desviación significativa da senda de axuste cara ao obxectivo orzamentario a medio prazo. En xuño de 2017, o Consello emitiu unha recomendación dun axuste estrutural anual do 0,5% do PIB para Romanía no marco do procedemento por desviación significativa ( PDS). Tendo en conta o sucedido desde entón e a falta de medidas eficaces por parte de Romanía para corrixir a súa desviación significativa, a Comisión propón agora unha recomendación revisada dun axuste estrutural anual de polo menos o 0,8 % do PIB en 2018.

 

Seguintes pasos

A Comisión convida o Consello a debater o paquete e aprobar as orientacións presentadas, e espera con interese que se celebren conversacións frutíferas co Parlamento Europeo sobre as prioridades para a UE e a zona do euro.

Estudo Prospectivo Anual sobre Crecemento 2018

Fonte: Comisión Europea


© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante