Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

Programa

LIFE (2014-2020)

Base Legal

Regulamento (UE) No. 1293/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 relativo ao establecemento dun Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e polo que se derroga o Regulamento (CE) non. 614/2007

Duración

2014 - 2020

Obxectivos

 • Contribuír á transición cara a unha economía que faga un uso eficiente dos recursos e que promova a protección e mellora do medio ambiente.

 • Frear e inverter a perda de biodiversidade mediante o apoio á rede Natura 2000;

 • Mellorar o desenvolvemento, a aplicación e a execución da política e a lexislación ambientais e climáticas da Unión.

 • Apoiar un mellor goberno ambiental e climático a todos os niveis, incluíndo unha maior participación da sociedade civil, as ONG e os axentes locais;

 • Apoiar a aplicación do 7º Programa de Acción de Medio Ambiente da UE 2014-2020, centrado en protexer e mellorar o capital natural da UE, promover unha economía verde e protexer aos cidadáns das ameazas contra a saúde e o benestar relacionadas co medio ambiente.

Eidos de actuación

LIFE divídese en dous subprogramas, dedicados ao medio ambiente e á acción climática:

 1. Subprograma de Medio Ambiente, que consta de tres áreas prioritarias:


  • Medio ambiente e eficiencia no uso dos recursos (ENV): apoia proxectos innovadores para facer fronte a retos ambientais; proxectos que apoien a aplicación da política e lexislación ambiental da Unión, especialmente nos ámbitos da auga, os residuos e o aire; e proxectos tendentes a mellorar a base de coñecementos para o desenvolvemento e avaliación da política e lexislación ambientais da Unión.

  • Natureza e biodiversidade (NAT, BIO): financia o desenvolvemento e á aplicación da política e a lexislación da Unión no ámbito da natureza e a biodiversidade; o desenvolvemento da redeNatura 2000; e a mellora a base de coñecementos para o desenvolvemento e avaliación da política e lexislación ambientais da Unión no ámbito da natureza e a biodiversidade.

  • Gobernanza e información ambientais (GIE): subvenciona proxectos de sensibilización en materia de medio ambiente; proxectos que faciliten o uso compartido de coñecementos sobre solucións e prácticas ambientais de éxito; accións que contribúan a mellorar o cumprimento efectivo e a execución da lexislación da Unión en materia de medio ambiente; e accións tendentes a promover unha mellor gobernanza ambiental fomentando a participación das partes interesadas, incluída as ONG.


 2. Subprograma de Acción polo Clima, que consta de tres áreas prioritarias:

  • Mitigación e adaptación ao cambio climático (CMM e CCA): apoia o desenvolvemento e demostración de tecnoloxías, métodos e instrumentos innovadores para a mitigación do cambio climático;

  • Gobernanza o e información climáticas (GIC): apoia a xestión e difusión de información en relación co cambio climático;


LIFE financia, por un lado, o tipo de proxectos que xa viña subvencionando: proxectos piloto, proxectos de demostración e de difusión de mellores prácticas, e proxectos de información, sensibilización e difusión.
Por outro lado, un 30% do orzamento destinarase a un novo tipo de proxectos a gran escala, denominados “proxectos integrados”, cuxa finalidade é contribuír á aplicación da lexislación ambiental europea, como as directivas de aves e hábitats, a directiva marco sobre a auga, e a lexislación sobre residuos e calidade do aire. Trátase de grandes proxectos con orzamentos estimados de entre 25 e 30 millóns de euros, dos que LIFE podería achegar entre 10 e 15 millóns, tendo o resto que financiarse con outras fontes. A este respecto, é de destacar que por primeira vez se permite e se incentiva o cofinanciamento cos fondos Estruturais e de Investimento Europeos (FEDER, FSE, FEADER e FEMP). A intención da Comisión é financiar un mínimo de tres proxectos integrados por cada Estado membro ao longo dos sete anos do programa: dous de medio ambiente e un de cambio climático. O proceso de solicitude destes proxectos é diferente, xa que consta de dúas fase: unha primeira na que se envía a idea de proxecto xunto co plan financeiro e de execución, e, en caso de resultar elixida, unha segunda na que xa se presenta a proposta completa acompañada dunha carta de compromiso de polo menos outra fonte distinta de financiamento.

Destinatarios

Organismos públicos e privados, tanto de países pertencentes á UE, á Asociación Europea de Libre Comercio e que sexan parte do Espazo Económico Europeo. Así mesmo, poderán participar países candidatos, candidatos potenciais, países en vías de adhesión á Unión, países aos que se aplique a Política Europea de Veciñanza e países membros da Axencia Europea de Medio Ambiente.

Financiamento

3.456 millóns de euros. O 81% deste orzamento está destinado ao financiamento de proxectos a través de subvencións ou instrumentos financeiros. O reparto entre os dous subprogramas de LIFE é o seguinte:

 • 2.592 millóns de euros para Medio ambiente, dos que 1.425 están dedicados a Natureza e Biodiversidade;
 • 864 millóns de euros para Acción polo clima.

Entre 2014 e 2017, a taxa cofinanciamento dos proxectos LIFE será do 60%, agás no caso de accións en materia de hábitats e especies protexidas, onde se alcanzará o 75%, así como en materia de capacitación das administracións públicas, onde o financiamento representa o total dos custos elixibles. Entre 2018 e 2020, a taxa baixará, previsiblemente, ata un 55% para os proxectos de medio ambiente, pero manterase para os de natureza. A taxa para os proxectos integrados é sempre do 60%.
Tradicionalmente, o orzamento de LIFE preasígnase por países en función do seu volume de biodiversidade. Esta preasignación manterase ata o ano 2017 unicamente aplicado ao subprograma de medio ambiente e para os proxectos ”tradicionais”, non para os integrados. A partir de 2018, estas preasignacións nacionais deixarán de existir.
O financiamento pode adoptar distintas formas: subvencións, contratos públicos e contribucións a instrumentos financeiros. A este respecto, tense previsto pór en marcha dous instrumentos financeiros a través de entidades financeiras no eido do medio ambiente: o Natural Capital Financing Facility (NCFF) para biodiversidade e acción polo clima e o Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE), para eficiencia enerxética.

Comentarios

As principais novidades respecto ás decisións anteriores de LIFE refírense á introdución da mitigación e da adaptación fronte ao cambio climático como un subprograma, así como á incorporación do compoñente da gobernanza tanto dentro do apartado de cambio climático como en medio ambiente. Ademais, esíxense a incorporación de indicadores de resultado en cada proxecto que deben relacionarse cos indicadores de rendemento do programa. Este aspecto, aínda que xa se consideraba con anterioridade, cobra a partir de agora unha importancia moito maior.
Outras novidades refírense á maior énfase que se dá á complementariedade con outros fondos europeos e á capacidade de transferencia dos resultados dos proxectos financiados, así como á procura da sostibilidade a longo prazo dos resultados alcanzados e á introdución para todos os proxectos de criterios ecolóxicos na contratación.
O programa execútase mediante dous plans de traballo plurianuais, nos que se recollen as prioridades de financiamento para cada período. O primeiro, adoptado en marzo de 2014, estará vixente ata 2017 e o segundo cubrirá os anos 2018-2020.

Enlaces de Interese

Contacto

Punto de contacto nacional:
Luis Ángel Díez Orejas
Ministerio de Agricultura, alimentación e medioambiente
Subdirector Xeral da Oficina Presupostaria
Plaza de San Juan de la Cruz s/n
E - 28071 Madrid
Tel +34 91 347 52 31; +34 91 347 52 22
E-mail: bzn-life@magrama.es

Convocatorias

Pechadas

18/06/2014 - Convocatoria de propostas de subvencións para o programa LIFE

01/06/2015 - Convocatoria de subvencións LIFE

19/05/2016 - Programa LIFE 2016 – Convocatorias do Subprograma de Medio Ambiente

19/05/2016 - Programa LIFE 2016 – Convocatorias do Subprograma Acción polo Clima

18/04/2018 - LIFE 2020

04/04/2019 - LIFE 2019. Proxectos Integrados no marco dos subprogramas LIFE para o medio ambiente e a acción polo clima

04/04/2019 - LIFE 2019. Subprograma medio ambiente: proxectos tradicionais no eido de natureza e biodiversidade.

04/04/2019 - LIFE 2019. Subprograma de medio ambiente: Proxectos tradicionais de medio ambiente e eficiencia de recursos

04/05/2019 - LIFE 2019. Subprograma de medio ambente: proxectos tradicionais no eido da gobernanza medioambiental e a información.

Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante