Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Traballo e prácticas na UE

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

OPOSICIÓNS ÁS INSTITUCIÓNS EUROPEAS

AXENTES CONTRACTUAIS

EMPREGO RESERVADO AO PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS NACIONAIS

 

OPOSICIÓNS ÁS INSTITUCIÓNS EUROPEAS

Os funcionarios da Unión Europea desempeñan un posto de traballo permanente nalgunha das súas Institucións, órganos ou organismos. O acceso á condición de funcionario europeo realízase trala superación dos procesos de selección que organiza a Oficina de Selección deo Persoal das Comunidades Europeas (EPSO) e que se publican tanto na súa web como no Diario Oficial da Unión Europea.

En cada convocatoria determínase o ámbito funcional de actividade que corresponderá aos candidatos así como os requisitos de participación. De acordo co vixente Estatuto, existen dúas categorías principais de funcionarios: Administradores (AD) e Asistentes (AST).

No suposto de superar todas as fases do proceso de selección, o candidato é incluído nunha lista de reserva a partir da cal procederase ás futuras contratacións sen que o feito de estar na lista conleve necesariamente ningún dereito á contratación do candidato.

Máis infomación na REPER e na Oficina de Selección de Persoal das Comunidades Europeas.
AXENTES CONTRACTUAIS

Os Axentes Contractuais son persoal externo que traballan para algunha das institucións, órganos ou organismos da UE en virtude dunha contratación tanto temporal como indefinida. Para poder ser un Axente Contractual debe superarse o correspondente proceso de selección convocado pola Oficina Permanente de Selección de Persoal (EPSO).

Para ser seleccionado como Axente Contractual requírese unha determinada titulación según o Grupo de Funcións. Existen 4 grupos de funcións posibles:

  • Grupo I : Tarefas manuais e auxiliares de apoio administrativo.
  • Grupo II: Tarefas de oficina e secretaría, de xestión administrativa, etc.
  • Grupo III: Tarefas técnicas de execución, redacción, contabilidade, etc.
  • Grupo IV: Tarefas técnicas de dirección, concepción e estudo, lingüísticas, etc.

As solicitudes presentadas pasan a formar parte dunha primeira base de datos. Tras unha preselección EPSO convoca e realiza distintas probas de aptitude, coñecementos lingüísticos, coñecemento da integración europea e competencia profesional. Os candidatos que aproban os exames e que cumpren determinados requisitos específicos según os servizos de contratación son convocados para participar nunha entrevista co comité de selección. Aqueles que superan as sucesivas fases deste proceso figuran na correspondente base de datos durante 3 anos.

Máis información na Representación Permanente de España ante a UE
EMPREGO RESERVADO AO PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS NACIONAIS

As institucións comunitarias ofrecen diferentes posibilidades para acoller por un determinado período a funcionarios ou persoal laboral procedente das administracións públicas (central, autonómica ou local) e que contan con pleno apoio financeiro por parte das administracións das cales proveñen. Os obxectivos destas prácticas dentro das institucións e as vantaxes que representan para a Administración que envía aos seus funcionarios, son:

  • Proporcionar ao persoal en prácticas unha experiencia de primeira man nos métodos de traballo e as políticas da Unión Europea.

  • Permitirlles adquirir experiencia práctica e coñecemento do traballo do día a día nos departamentos e servizos das Institucións Comunitarias, proporcionándolles a oportunidade de traballar nun ambiente multicultural, multilingüe e multiétnico.

  • Proporcionarlles a oportunidade de pór en práctica os coñecementos adquiridos, e en particular nas súas áreas específicas de competencia.

As vantaxes que, pola súa banda, obteñen as institucións comunitarias a través deste programa son:

  • Beneficiarse da recepción de persoas que poidan proporcionar un punto de vista diferente e actualizado dos coñecementos exteriores que enriquecerá o traballo diario das Institucións comunitarias.

  • Crear un grupo de persoas con experiencia de primeira man nos procedementos das Institucións comunitarias.

É moi importante que todos os candidatos posúan polo menos un bo coñecemento de dúas linguas comunitarias, das que unha debería ser unha das linguas de traballo da Comisión (inglés, francés ou alemán).

A continuación expóñense as diferentes posibilidades:


1. Expertos nacionais sen cargo

2. Expertos Nacionais en Formación Profesional

3. Intercambio de funcionarios

4. Expertos nacionais destacados

5. Prácticas nas institucións europeas para funcionarios

 

1. Expertos nacionais sen cargo

Esta figura xurde a raíz da presentación dunha candidatura espontánea. É dicir, para a súa presentación non se require unha publicación previa de postos vacantes por parte dunha institución comunitaria. Non obstante, requírese o envío dunha misiva con CV adxunto ao Representante Permanente de España ante a Unión Europea por parte da autoridade competente, (neste caso, o superior xerárquico do candidato) na que se ofrece a posta a disposición dun funcionario concreto a un determinado servizo ou unha dirección xeral dunha institución comunitaria. Neste ofrecemento deberá facerse por un período determinado (entre 1 e 4 anos). Ademais, deberá concretarse a qué servizo desexa adscribirse o citado candidato.

Por outra banda, é importante mencionar que estas prácticas serán enteiramente sufragadas pola administración pública que envía ao funcionario – que tamén deberá facerse cargo dos gastos sanitarios que poidan ocasionarse durante o período de prácticas, incluíndo o risco de accidentes, invalidez ou falecemento.

 

2. Expertos Nacionais en Formación Profesional

A Comisión organiza, dúas veces por ano, un programa de prácticas estruturais que teñen unha duración de, como mínimo, tres meses e, como máximo, seis.

Para a realización destas prácticas, os candidatos deberán estar en activo nunha administración pública e en posesión dun título universitario.

Por outra banda, ao igual que a figura anterior (experto nacional sen cargo) estas prácticas serán enteiramente sufragadas pola administración pública que envía ao funcionario.

As convocatorias das prácticas estruturais publicaranse na web da Representación Permanente de España ante a Unión Europea (REPER)

Máis información sobre as prácticas estruturais na REPER

 

3. Intercambio de funcionarios

En virtude desta figura, a autoridade competente propón a unha institución comunitaria o intercambio dun funcionario por un período non superior aos dous anos. Así por exemplo, a Xunta de Galicia podería propoñer a cesión dun funcionario para que preste os seus servizos nun determinado servizo da Comisión Europea a cambio de que esta mesma institución cédese a outro funcionario (preferentemente español) para que prestase os seus servizos na Xunta de Galicia.

A REPER conta cun listado de funcionarios comunitarios interesados en traballar noutras administracións nacionais que podería transmitir ás CCAA interesadas.

 

4. Expertos nacionais destacados

A diferenza das 3 figuras anteriores, o Experto Nacional Destacado (END) obtén dous tipos de indemnizacións financiados pola institución comunitaria na que presta os seus servizos. Estas serían: unha indemnización con carácter diario e outra por desprazamento (depende do lugar de procedencia). Polo tanto, a administración pública da que procede seguiría pagando as súas cotas á seguridade social, pero a indemnización diaria e a indemnización por desprazamento que percibe o END serían abonadas pola institución comunitaria.

O END poderá prestar os seus servizos na institución comunitaria por un prazo mínimo de 1 ano e un máximo de 4. Para a presentación dunha candidatura haberá que responder a un perfil solicitado previamente por unha institución comunitaria. Estes perfís son elaborados con carácter mensual (prinicpalmente pola Comisión Europea) quen os comunica á REPER e esta ás CCAA. Igualmente, estas convocatorias publícanse periodicamente na páxina web da REPER.

Por outra banda, as estadías non se restrinxen á Comisión Europea senón que tamén están abertas a realizarse no Parlamento Europeo, no Comité Económico e Social e no Comité das Rexións.

Máis información sobre os Expertos nacionais na REPER

 

5. Prácticas nas institucións europeas para funcionarios

A Comisión Europea, no marco do proxecto piloto “Erasmus para a Administración Pública”, organiza períodos de prácticas destinados a xoves funcionarios dos Estados membros que traballen en temas europeos. En concreto, o programa está organizado pola Escola Europea de Administración (EAS) co apoio da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Seguridade da Comisión Europea.

A duración das prácticas é de dúas semanas e están destinadas a funcionarios nacionais dun dos 27 Estados membros que leven como mínimo seis meses traballando e non superen os cinco anos de antigüidade na Administración.

Os requisitos mínimos para acceder a estas prácticas son ter nivel de Administrador con título universitario superior, traballar directamente en asuntos relacionados coa UE e acreditar bo coñecemento práctico de inglés ou francés.

Os participantes siguen percibindo o seu salario dos Estados membros durante as prácticas e a Comisión corre cos gastos de aloxamento, desprazamento e inclúe unha indemnización diaria.

Máis información sobre o programa "Erasmus para funcionarios"

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Aviso legalPerfil de contratante